یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: تغییراقلیم، آلودگی محیط زیست و تخریب خاک از مهمترین محدودیت‌ها و تنگناهای توسعه پایدار برای کشورهای مختلف است.

استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه مدل مناسب برای ایران جهت دستیابی به قدرت منطقه دربردارنده تاکتیک‌های مختلف چند جانبه نگری است، گفت: برای رسیدن به چنین جایگاهی از دید کنش‌های ژئوپولیتیک، مدل مناسب برای ایران مدلی است که دربردارنده تاکتیک‌های مختلف چند جانبه نگری، نگاه سیستمی به موضوعات و پدیده‌های ژئوپولیتیک منطقه و در نهایت در نظر داشتن اصول رهبری منطقه‌ای به جای سلطه منطقه‌ای باشد

دبیر هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه سال آینده سالی مهم و تعیین کننده برای تکمیل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، گفت: مطالب ارائه شده در هشتمین کنفرانس پس از دسته بندی در کارگروه مربوطه بحث و بررسی و در اصلاح سند از آنها استفاده می شود.

 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه ایجاد بستر مناسب برای ارائه نظرات اندیشه ورزان در محیطی عالمانه و نقادانه از ضرورتهای دستیابی به سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، گفت: بدین ترتیب از مسیر بحث و تبادل نظر به اندیشه ارتقاء می یابد و به مرور ایده های برتر و جامع تر سر بر می آورد و اجماع عمومی در میان صاحب نظران شکل میگیرد.

Back to top