یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

رئیس انجمن علمی گردشگری ایران و عضو هیئت علمی دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ گفت: گردشگری در حال حاضر به عنوان اهرم توسعه بسیاری از کشورها به شمار می‌رود و مطابق با آمارهای منتشر شده جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد جهانی به خود اختصاص داده است

استاد دانشگاه علامه طباطبائی در مقاله خود عنوان کرده است که با توجه به این که رویکردهای مختلفی درباره توسعه اجتماعی وجود دارد، لازم است با در نظر گرفتن رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و موضوع محوری اندیشکده امور اجتماعی تعریف مشخص و قابل قبولی از پیشرفت اجتماعی در این رویکرد ارائه شود، تا هم مبنای مباحث و مقالات همایش و هم مبنای مباحث اندیشکده در موضوعات مربوط به توسعه و پیشرفت اجتماعی باشد.

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی اهواز گفت: براساس نتایج پژوهش سیاست‌ها و رویکردهای بهینه دولت، افزایش شفافیت، الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و بومی‌سازی، ثبات قوانین و سهولت آن، افزایش جهانی شدن اقتصاد بعنوان اثرگذارترین پیشران‌ها و نقطه تمرکز دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است.

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: هم‌اکنون پرسش پیش رو دستیابی به پیشران‌ها و تدابیر اساسی و زمینه‌ساز، تحول آفرین و عدالت محور برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا کردن قابلیت‌های ماندگار ملی به‌منظور رسیدن به افق مطلوب در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

Back to top