جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

دبیر هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه سال آینده سالی مهم و تعیین کننده برای تکمیل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، گفت: مطالب ارائه شده در هشتمین کنفرانس پس از دسته بندی در کارگروه مربوطه بحث و بررسی و در اصلاح سند از آنها استفاده می شود.

به گزارش ایسنا، دکتر «هادی اکبرزاده» با بیان اینکه براساس جدول زمان بندی باید طی یکسال آینده الگو نهایی و برای تقدیم به مقام معظم رهبری آماده شود، در ادامه اظهار کرد: پس از تأیید سند به بخشهای مختلف حاکمیتی برای اجرا ابلاغ میشود.

وی از اندیشمندان، دانشمندان و صاحب نظران خواست تا در یکسال باقی مانده و تدوین نهایی سند مشارکت کنند، افزود: البته پیش بینی میشود ضمانت اجرایی مهم ترین چالش خواهد بود.

دبیر هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه پس از پایان کنفرانس از مطالب دسته بندی نکات اساسی استخراج و کار بازخوانی آغاز میشود، خاطرنشان کرد: از مجموع مقالات ارائه شده 3 دسته نکات از جمله چالشهای تحقق الگو، الزامات برای تحقق الگو و نکات مربوط به متن سند(ابهامات و نقدها و ضرورتها) است.

اکبرزاده ترجیح منافع شخصی و گروهی بر منافع جمعی و ملی، وضعیت اقتصادی کشور از جمله تک محصولی، فساد و بیکاری و تحریمهای بین المللی را از چالشهای تحقق الگو برشمرد و افزود: تعارضات و دوگانگی های ساختاری – ارزشی و هنجاری در جامعه ایران، فقدان فهم مشترک و وفاق بین الاذهانی جامعه ایران بر سر اهداف کلی، فقر علم پذیری و محاسبه نگری در میان مردم و سیاستمداران و نابسندگی حوزه مطالعاتی و ادبیات علمی الگو از دیگر چالشهای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

وی پذیرش اجتماعی الگو، عزم و اراده ملی همه جانبه مسئولانه و فراگیر، ترویج و عمومی سازی الگو به مثابه یک پارادایم در مسیر پیشرفت، ایجاد وفاق در مورد الگو در میان نخبگان فکری و کارگزاران اجرایی و ایجاد امیدواری در مردم به ویژه جوانان از الزامات تحقق الگو دانست و گفت: تعیین ضمانت اجرا و ساز و کار نظارت بر حسن اجرای الگو، ضرورت تعریف جایگاه الگو در هرم قانونی کشور و طراحی یک نگاشت نهادی کلان و نظام مند برای تقسیم کار ملی از دیگر الزامات تحقق الگو است.

دبیر هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت التزام به اصل برابری فرصتها، افزایش مشارکت زنان و سیاستگذاری مطلوب رسانه ای را در تحقق الگو ضروری دانست و خاطرنشان کرد: نداشتن تمایز سند الگو با سیاستهای کلی نظام، عدم تعریف دقیق و ایضاح معنایی بخشهای سند، ابهام در ارتباط اجزای الگو با یکدیگر و فقدان تعریف مشخص از مفاهیم کلیدی سند از ابهامات و نقدهای سند است.

اکبرزاده ابهام در جایگاه بخش رسالت در کلیت سند و همپوشانی نامفهوم و مبهم بودن برخی گزاره های افق را نکات ابهامی و نقدها برشمرد و افزود: نداشتن تناسب و تناظر بین اهداف افق و گزاره های تدابیر و همپوشانی برخی تدابیر با یکدیگر از دیگرابهامات است.

وی تعریف دقیق شفاف و تفسیر ناپذیر واژگان و مفاهیم کلیدی سند و تفکیک و مقوله بندی تدابیر براساس گزاره های افق را از ضرورتها برشمرد و افزود: توجه به شاخصها و الزامات اسلامی بودن الگو از جمله جانب محرومین و گذار از روش خطی – نخبه گرایانه به روش غیر خطی – مشارکت جویانه در منطق تدوین الگو از دیگر ضروریات است.

براساس این گزارش، زمینه های تحقق و ضمانت های اجرا موضوع نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بهار 99 است.

Back to top