جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

معاون مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، جهت گيری اصلي فعاليت مركز در سال جاری را طراحی سند الگوی پايه عنوان كرد.

به گزارش دفتر ارتباطات مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت، دكتر هادی اكبرزاده در نشست هم انديشی تدوين سند الگوی پايه كه صبح پنج شنبه در باغ گياه شناسی ملي ايران برگزار شد، با بيان اينكه طبق اساسنامه مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت سه ماموريت اصلي براي مركز در نظر گرفته شده است، گفت: تعميق و توسعه تفكر و تحقيق و نظريه پردازی، ايجاد و حفظ فضای گفتمانی و طراحی و تدوين پيش نويس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از جمله اين سه ماموريت مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت هستند.

معاون علمي و تقسيم كار ملي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با بيان اينكه در مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت يك نقشه راه براي تدوين الگو طراحي شده است، گفت: جهت گيري اصلي فعاليت مركز در سال جاري طراحي سند الگوي پايه است كه الگوي اجمالي است و مبناي الگوي نهايي خواهد بود. برگزاري اين نشست ها قدم هايي براي رسيدن به اين هدف بزرگ است.

دكتر اكبرزاده درباره روش تدوين سند الگو پايه توضيح داد:‌ با توجه به رهنمود مقام معظم رهبري كه فرمودند: «كار تدوين الگو را به عنوان يك امر زنده به حساب آوريد» به نظر مي رسد كه روش تدوين بايد مانند روش رشد موجود زنده ارگانيگي، هماهنگ، تكاملي، پيش رونده و افزايشمند باشد. همچنين پويايي، انعطاف و خود اصلاحگری بايد به عنوان ويژگي هاي الگو پايه مد نظر قرار گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه اولين و مهمترين گامي كه در تدوين سند الگوي پايه بايد برداشته شود، ايجاد سلول اوليه (تدوين اولين گزاره ها) است كه حول آن بايد الگو تدوين شود، تصريح كرد: هدف از برگزاري اين نشست مشارکت اندیشمندان در تدوین اساسی ترین گزاره ها و کلیدی ترین مفاهیمی که بایستی در سند الگوی پایه ملحوظ شود. بنابراين خروجي اين نشست يكي از ورودي هاي اصلي تهيه سند الگوي پايه خواهد بود.

دكتر اكبرزاده با بيان اينكه روش تدوين سند الگوي پايه متفاوت از ساير اسناد كشور خواهد بود، افزود:‌ در سندهاي متعارف كشور تدوین از پایین به بالاست لذا آغاز فرآيند از كارشناسان، كارشناسان ارشد، مديران راهبردي و مقامان عالي رتبه است اما در تدوين الگو روند از بالا به پایین است یعنی ابتدا از شوراي عالي و صاحب نظران برجسته آغاز مي شود و به هم انديشي نخبگاني مي رسد كه خروجي آن دوباره به ابتداي فرآيند برمي گردد.

معاون علمي و تقسيم كار ملي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت افزود: علت انتخاب اين مسير نو بودن الگو، جايگاه رفيع الگو، جنس متفاوت آن با ديگر اسناد كشور است كه باعث شده مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت اين روند را در پيش بگيرد. همچنين اجزای اصلي الگو پايه شامل مباني، اهداف و راهبردهاست كه بر اين اساس 10 كميسيون شكل گرفته است كه شامل تعيين مباني، تعيين آرمان ها و رسالت نظام اسلامي،آينده پژوهي، سنجش قابليت هاي راهبردي كشور و سرمايه های ماندگار كشور، تعيين اوضاع عالم،شناخت فرصت ها و تهديدها، تحليل تحولات تاريخي اسلام و ايران، واكاوي ميراث توسعه، شناخت مسائل اصلي كشور آسيب شناسي اسناد برنامه اي، طراحي مديريت تحول و تبين كاركرد الگو، ماموريت اركان نظام و تضمين اجرا است.

به گفته دكتر اكبرزاده دستور كار هر كميسيون هم انديشي حول محورها و سوالات پيشنهادي با هدف تدوين گزاره ها، متون و فزاينده هايي كه بايستي در سند الگو پايه ملحوظ شود، است.

 

Back to top