یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

نشست مشورتي مركز الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت با تعدادي از رؤساي دانشكده‌هاي معماري و شهرسازي در محل مركز برگزار گرديد. در آغاز جلسه، معاون علمي و تقسيم كار ملي مركز پس از تبيين جايگاه اندیشکده‌ها، به عنوان اولین حلقۀ نظام مشارکت نخبگانی در فرآيند تدوين الگو، از تشکیل انديشكدۀ معماري، شهرسازي، عمران و حمل و نقل در آیندۀ نزدیک خبرداد.

در این جلسه که رؤسای دانشکدۀ شهرسازی دانشگاه تهران، دانشکدۀ معماری و هنر دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه فردوسی مشهد و نیز نمایندگانی از دانشکدۀ عمران دانشگاه امیرکبیر و دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر حضور داشتند، ديدگاه‌ها و مسائل ذيل مطرح شد:

1- بررسي اوضاع كنوني معماری و شهرسازی و آسيب‌شناسي وضع موجود

2- تبادل نظر در مورد نحوۀ تعيين مسايل اساسي كشور در حوزه‌هاي مرتبط با انديشكدۀ معماري، شهرسازي، عمران و حمل و نقل

3- تاكيد بر تدوينشاخص­های استاني و منطقه‌ای در زمينۀ معماري و شهرسازي و لزوم الگوبرداري از معماري شهرهايي مانند اصفهان، يزد و كاشان و ...

4- ضرورت توجه به حقوق نسل‌های آینده در امر شهرسازي

5- بررسي علل اجرایي نشدن برخي از مصوبات معماري و شهرسازي در سطح كشور

6- تبیین جایگاه و حوزۀ عمل اندیشکده، به گونه‌ای که با وظایف دیگر مراکز و سازمان‌هاي ذي‌ربط تداخل نداشته باشد.

در پايان قرار شد حاضران، اسامي استادان و صاحب‌نظران شاخص در اين حوزه را برای عضویت در انديشكده تهيه و به مركز پیشنهاد نمایند.

Back to top