جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

پایش شاخص‌های ارزیابی

روش‌شناسي تدوين شاخص های ارزیابی پيشرفت بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی"، عنوان مقاله ای بود که توسط خانم دکتر زهره کاظمی در نوبت بعد از ظهر ارائه شد. در این مقاله مراحل تدوين شاخص‌هاي پيشرفت بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی در چهار مرحله به این شرح ارائه شده است: مرحلة اوّل : مفهوم ‌سازي پيشرفت در حوزه مورد نظر. مرحلةدوم : استخراج معيارهاي پيشرفت بر اساس گفتمان اسلامی – ایرانی. مرحلةسوم : طرّاحي نماگر‌هاي پيشرفت بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی و مرحلةچهارم : يك‌پارچه‌سازي نماگرها و تدوين شاخص اسلامی - ایرانی پيشرفت. این پژوهش دو پیشنهاد دارد:یکی این‌کهدر تدوین شاخص های ارزیابی پیشرفت اسلامی – ایرانی، روشی یکسان به کار رود تا در نهایت برقراری ارتباط مفهومی و مصداقی میان شاخص های تدوین شده در عرصه های مختلف امکان پذیر باشد. دیگر این که  شاخص‌های ارزیابی پیشرفت در ساختار واحدی در مرکز مانند شورای راهبری ارزیابی وضعیت کشور تدوین شود و مورد پایش قرار گیرد.

نقد پیش‌نویس الگو

"نقدیبرشيوهتنظيمومحتوایپيشنويسالگویپايه؛الگويابيمدرنياالگوسازیآفرينشمبنا"عنوان مقاله بود که دکتر عباس‌علی شاهرودی ارائه کرد. در این مقاله طراحي الگوها در سطوح متفاوت سطح مباني نظری، سطح اهداف و سياست های کلان، سطح حوزه ها و عرصه های خاص و سطح تدابير و برنامه‌های عملياتي مي تواند انجام گيرد. در این پژوهش، در نقد پیش‌نویس الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت این سوال‌ها مطرح می‌شود: آيا الگو  تکرار و به موازات اسناد بالادستي همچون سند چشم انداز 1404، سياست های کلي ابلاغي مقام معظم رهبری، برنامه‌های توسعه پنج ساله نیست؟ آيا آسيب شناسي مناسبي در پيش نويس الگو از وضعيت شاخص های انتخابي در جامعه معاصر ايراني شده است؟آيا شاخص های انتخابي دارای الويت های متفاوتي هستند؟آيا برخي از شاخص‌ها ، نقش پيشران را برای برخي شاخص های ديگر بازی مي نمايند؟آيا برخي از شاخص ها، پيش نياز بروز برخي شاخص های ديگر هستند؟

 نقد در قالب مدل آرامبام

"نقد الگوی پايه پيشرفت در قالب مدل «آرامبام»"، عنوان مقاله دکتر عليرضا گلشنی، عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا( استان اصفهان) بود. در این پژوهش، مدل آرامبام این طور تعریف شده است:اين مدل، يک مدل بومی و ابتکاری است و در طراحی الگوی اسلامی-ايرانی پيشرفت قابل استفاده و دارای هفت محور اساسی است و آرامبام، مخفف هفت محور فوق و به معنی بام آرام يا بلندای آرامش است. بدين معنی که اگر مهمترين دغدغه مادی و معنوی انسان را در ابعاد فردی و اجتماعی، امنيت و آرامش بدانيم، اين مدل از پتانسيل های لازم برای تأمين آن برخوردار است. عنوان لاتين اين مدل نيز «PAP» است که در واقع مخفف همان هفت مؤلفه به زبان انگليسی است و بطور متناوب با دو حرف «P» و «A» تکرار می شود. علت انتخاب عنوان لاتين برای مدل، امکان طرح آن در خارج از کشور است.

تحقق آینده مطلوب برای انسان

"نقد محتوایی و روشی اسناد پیشنهادی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"، عنوان مقاله حجت‌الاسلام ایمان کاظمی مقدم بود که هدف از پژوهش در این مقاله،کشف خلاهای محتوایی و روشی سند پیشنهادی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارائه پیشنهادهای سازنده جهت رفع خلاهای شناسایی شده و ارائه «نقشه تولید سند راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تعریف شده است. در مقاله یاد شده، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، عبارت است از: «نقشه‌ای از سازه‌ها و عرصه‌ها بر اساس نظام نیازهای انسان، مبتنی بر پارادایمی دینی و دارای راهبردهایی در هر یک از عرصه‌ها و سازه‌ها است که به تمامی نیازهای انسان در عالم هستی پاسخ می‌دهد و آینده‌ای مطلوب را برای انسان محقق می‌کند». پیشنهاد مقاله فوق،«تعریف پروژه «مبانی و چارچوبه فکری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برای کشف تمام مولفه‌ها و گزاره‌های پارادایمیک الگوی پیشرفت» است.

الگوریتم فتح افق‌ها

حجت‌الاسلام احمد شعبانی، در این همایش با مقاله ترسیم «راهبرد کلان پیشرفت اسلامی» در راستای دستیابی به «الگوریتم فتح افق‌ها»، حضور داشت. مقاله یاد شده تصریح  دارد که در هیچ یک از پیش‌نویس‌های ارائه‌شده، الگوریتم اجرای گام به گام تدابیر برای فتح مرحله به مرحلۀ افق‌ها ترسیم نشده است. مقالۀ حاضر، این نقیصه را یکی از تبعات منفیِ نقیصه‌ای کلان‌تر می‌داند و آن، عدم تعریف و ترسیم «راهبرد کلان پیشرفت اسلامی» در پیش‌نویس الگوی پایه پیشرفت است. دو نقیصۀ مذکور موجب بروز اشکالی دیگر شده است و آن، غفلت از افق‌هایی است که تحقّق بسیاری از افق‌های مطرح‌شده، متوقّف بر تحقّق آنهاست. مقالۀ حاضر، ضمن تبیین اشکالات مذکور و تذکّر به برطرف‌ساختن آنها، اوّلا بر اساس مبانی اعتقادیِ دین اسلام، راهبردی را با عنوان «راهبرد شکوفاسازیِ فطرت» تبیین و ترسیم کرده، آن را به عنوان استراتژی کلان پیشرفت اسلامی، پیشنهاد می‌کند. همچنین بر اساس راهبرد مذکور، افق‌ها را در سه سطح کلانِ افق‌های «سیستمی و مدیریّتی»، «انسانی» و «تمدّنی» سطح‌بندی، و تدابیر مربوطه را در سه مرحلۀ تدابیر «بسترساز»، «انسان‌ساز» و«تمدّن‌ساز» دسته‌بندی می‌کند. بر اساس راهبرد مذکور، «الگوریتم فتح افق‌ها» را به دست آورده آن را در قالب یک فلوچارت نمایش می‌دهد. مساله این پژوهش این است که بر اساس چه مبنایی، می‌توان به الگوریتمی دست یافت که نمایشگرِ فرایند اجرای گام به گام تدابیر برای فتح مرحله به مرحلۀ افق‌ها در الگوی پایۀ پیشرفت اسلامی باشد؟

خرسندی از منزلت اجتماعی

دکتر علیرضا عسگری با مقاله کوتاه عملکرد سیستم عصبی برای طراحی الگوی پیشرفت، به دنبال اثبات این موضوع است که آیا عملکرد سیستم عصبی می تواند "الگویی" برای طراحی اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ باشد؟ این پژوهش معتقد است الگوهای رایج توسعه، از لحاظ مبانی، غلط و بر پایه ی اومانیسم و اصول غیر الهی هستند و از لحاظ آثار و نتایج نیز نتوانسته اند وعده هایی را که درخصوص ارزش هایی نظیر ”آزادی“ و ”عدالت“ داده بودند، محقق کنند. این مقاله در برخی از افق‌هایش موارد زیر را دیده است:فقر، فساد، تبعیض، طلاق، اعتیاد و جرم در کشور روند کاهشی دارد.معلمان و استادان از منزلت اجتماعی خود خرسندند و پزشکان، قضات، روحانیون، نظامیان و مدیران نظام به لحاظ سلامت نفس و حسن عمل از اعتماد عمومی برخوردارند.همه مردم تحت پوشش تأمین اجتماعی در حوزه سلامت، بازنشستگی، از کار افتادگی و بیکاري اند. در این پژوهش، به نظر می رسد تدبیرها بیشتر مبتنی بر مشکلات حالِ حاضر تدوین شده است.

Back to top