یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اظهار کرد : با افزایش مراتب پیچیدگی و تنوع برنامه‌های معطوف به پیشرفت، چنین به نظر می‌رسد که اتخاذ رویکردی آینده پژوهانه و مبتنی بر سناریو ضرورت دارد.

به گزارش دفترارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت علی اصغر پورعزت در چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  تصریح کرد : مسیر پیشرفت و توسعه همواره با دشواری‌ها و موانعی مواجه بوده است؛ ولی گویا با گذر زمان این دشواریها و موانع، بیشتر و شدیدتر می‌شوند و بر چالشهای مدیریت مسیر پیشرفت جامعه می‌افزایند. با افزایش مراتب پیچیدگی و تنوع برنامه‌های معطوف به پیشرفت، چنین به نظر می‌رسد که اتخاذ رویکردی آینده پژوهانه و مبتنی بر سناریو ضرورت دارد.

این استاد دانشگاه که با عنوان "توسعه سیستم برنامه ریزی راهبردی عصر مدار  برای مهار اثربخش چالش های پیش روی پیشرفت جامعه "دراین کنفرانس سخنرانی می کرد ، ادامه داد:سیستم برنامه‌ریزی راهبردی عصرمدار یک سیستم آینده‌نگر مبتنی بر سناریوست که امکان انسجام‌بخشی به مجموعه سناریوهای ملی و بازآرایی مستمر آنها بر حسب مقتضیات زمان و مکان در عصرهای متوالی را فراهم می‌آورد.

وی با اشاره به مقاله ای که  در این ارتباط تهیه کرده است  گفت :این مطالعه بر آن است که دلایل اولویت استفاده از این سیستم برنامه ریزی پیچیده و پرتنوع را برای نیل به اهداف چشم انداز پیشرفت، مد نظر قرار دهد؛ با تأکید بر این مهم که ناگزیر راهبرد پیشرفت در محیط های پیچیده و پر تنوع باید از تنوع و پیچیدگی کافی برخوردار باشد و در برابر هر حالت و وضعیت احتمالی سناریوی مناسبی را در چنته داشته باشد.

Back to top