پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

رئيس مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با تأكيد بر ضرورت تدوين الگو براي شتاب بخشيدن به حركت كشور و مصون ماندن حركت پرشتاب جمهوري اسلامي ايران از تغييرات شديد و ناخواسته در مسير پيشرفت، بر استفاده از تمام ظرفيت نخبگان كشور در دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه و مراكز علمي در روند تدوين الگو تاكيد كرد.

يك عضو شوراي عالي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت گفت: نظام اقتصاد اسلامي، نظامي مردمي است و «مردم» در آن اصل و «دولت» در بخش نظارت قرار گرفته و تكميل فعاليت‌هاي مردمي را برعهده خواهد داشت.

رييس مركز الگوی  اسلامي ـ ايراني پيشرفت و اعضاي حوزوي شورايعالي اين مركز در ديدارهاي جداگانه‌اي با رييس و مدير شوراي مديريت حوزه‌هاي علميه، ورود حوزه‌هاي علميه به مباحث الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت را خواستار شدند.

  نشست روساي دانشگاه­ها و پژوهشگاه­ هاي منتخب پيرامون موضوع الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با حضور دكتر صادق واعظ‌زاده رئيس شوراي عالي و رئیس مركز و تني چند از اعضاي شورای عالی مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در روز پنج شنبه 27 بهمن برگزار شد.

Back to top