یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

نخستين جلسه انديشكده علمT شكيل گرديد. در این جلسه معاون علمي و تقسيم كار ملي مركز ضمن بيان اينكه به الگو بايد به عنوان برنامه تحول اجتماعي نگريست و نه صرفاً يك سندنويسي ساده و فهرستي از اقدامات دستوري، شاكله اصلي الگو را منبعث از يك گفتمان علمي و پارادايم نخبگاني دانست كه در فرآيند تكاملي مستمر به تدريج نضج مي‌گيرد و بارور مي‌گردد. وی پيشنهاد نمود كه دو عرصه كلي زير مي‌تواند مبناي فعاليت انديشكده علم قرار گيرد.

نگاهي به عملكرد نهادهاي بالادستي در كشور نشان مي‌دهد به فراخور موضوعي كه در دستور كار قرار مي‌گيرد با دعوت از خبرگان نظري يا تجربي، حلقه‌اي از متخصصان جهت هم‌فكري، توليد ايده و هدايت امور با عناوين مختلفي همچون شورا، كميسيون، كميته، ستاد، هيئت، كارگروه و غيره تشكيل مي‌گردد. ليكن مشاهده و تعمق در عملكرد اين حلقه‌هاي تصميم‌سازي در كشور نشان مي‌دهد حركت آنها با موانع و نقاط ضعفي روبروست. از آن جهت كه ماهيت انديشكده‌هاي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نيز يك حلقه توليد فكر و تصميم خواهد بود، شايسته است مركز با نگاه به اين موانع و تلاش براي به حداقل رساندن آنها، مسير حركت انديشكده‌ها را هموار نمايد. البته برخي از اين موانع، ذاتي فعل جمعي است ليكن برخي از آنها ناشي از ضعف و كوتاهي در فعل مديريت است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر خود به استان خراسان شمالی، بیانات ارزنده ای را در جمع های صمیمانه مردم این استان ایراد فرمودند. یکی از موضوعات مهمی که در سخنان ایشان وجود داشت موضوع پیشرفت اسلامی ایرانی است. تعریف پیشرفت، وجود استعداد پیشرفت فوق العاده در ایرانیان و تبدیل به الگویی جهانی، پیشرفت چشمگیر ملت در شاخص اعتماد به نفس ملی، ضرورت همراه بودن پیشرفت با عدالت اجتماعی، اراده، بصیرت و وحدت از روز پیشرفت کشورها، پیشرفت عظیم کشور در شاخصهای علمی و توجه به جنبه های معنوی و الهی در پیشرفت از مهمترین مباحثی است که ایشان ذیل موضوع پیشرفت بدان پرداخته اند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، «سبک زندگی» را بخش اساسی و حقیقی پیشرفت و تمدن سازی نوین اسلامی خواندند و با دعوت از نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه برای «پرداختن به این مفهوم مهم، آسیب شناسی وضع موجود سبک زندگی در ایران و چاره جویی در این زمینه» تأکید کردند: پیشرفت در علم و صنعت و اقتصاد و سیاست که بُعد ابزاری تمدن اسلامی را شکل می‌دهد وسیله ای است برای دستیابی به سبک و فرهنگ صحیح زندگی و رسیدن به آرامش، امنیت، تعالی و پیشرفت حقیقی.

Back to top