یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

نشست "الگوی پایه؛ حوزه اجتماعی" در پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ظهر امروز(چهارشنبه)، با حضور دکتر سهیلا صادقی فسایی و دکتر محمدحسین پناهی اعضای هیات رئیسه این نشست در سالن فرهنگ مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.

الگوی پایه؛ حوزه فرهنگی در پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ظهر امروز(چهارشنبه)، با حضور دکتر سید محمد حسینی و دکتر محمد علی کی نژاد از اعضای هیات رئیسه نشست در سالن 4 مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.

پایش شاخص‌های ارزیابی

روش‌شناسي تدوين شاخص های ارزیابی پيشرفت بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی"، عنوان مقاله ای بود که توسط خانم دکتر زهره کاظمی در نوبت بعد از ظهر ارائه شد. در این مقاله مراحل تدوين شاخص‌هاي پيشرفت بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی در چهار مرحله به این شرح ارائه شده است: مرحلة اوّل : مفهوم ‌سازي پيشرفت در حوزه مورد نظر. مرحلةدوم : استخراج معيارهاي پيشرفت بر اساس گفتمان اسلامی – ایرانی. مرحلةسوم : طرّاحي نماگر‌هاي پيشرفت بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی و مرحلةچهارم : يك‌پارچه‌سازي نماگرها و تدوين شاخص اسلامی - ایرانی پيشرفت. این پژوهش دو پیشنهاد دارد:یکی این‌کهدر تدوین شاخص های ارزیابی پیشرفت اسلامی – ایرانی، روشی یکسان به کار رود تا در نهایت برقراری ارتباط مفهومی و مصداقی میان شاخص های تدوین شده در عرصه های مختلف امکان پذیر باشد. دیگر این که  شاخص‌های ارزیابی پیشرفت در ساختار واحدی در مرکز مانند شورای راهبری ارزیابی وضعیت کشور تدوین شود و مورد پایش قرار گیرد.

نشست الگوی پایه ؛ حوزه اقتصاد در کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفت بعدازظهر 29 اردیبهشت ادامه یافت. هیات رئیسه این حوزه را دکتر احمد شعبانی کلیشمی، دکتر حسین عیوضلو و دکتر محمد هادی زاهدی وفا برعهده داشتند.

Back to top