یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳


حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر رشاد

- مؤسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی در سال 1373
- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از 1382
- تولیت حوزه علمیه امام رضا (ع)، از 1390
- رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی کشور، از سال 1385
- رئیس شورای حوزه­ های علمیه استان تهران، از سال1390
- قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور، 1360- 1373
- عضو مجمع عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از سال 1386
- عضو شورای سیاست‌گذاری گفت‌وگوی ادیان از سال 1385
- رتبه‌ی استاد تمامی فلسفه پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی.


با چند جمله مقدماتي درباره فلسفه و شأن نامگذاري انديشكده، مي‌توان عنوان انديشكده را به طور شفاف تعريف و تشريح كرد. «انديشكده مباني» با هدف بررسي مبناها، پايه‌ها و مبادي اصلي الگوي اسلامي و ايراني پيشرفت تشكيل شده است. بر حسب مفاد نشست‌هاي انديشكده، مأموريت انديشكده چنين تصويب شده است:تدوين و طراحي مباني نظري لازم براي شناخت و ارائه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت. بر اساس اين، انديشكده از حيث روش‌شناختي، فعاليت مقدم و آغازين الگو را بر عهده دارد. قضايا و مقولات پايه‌اي تعريف‌شده در اين انديشكده، چشم‌انداز كلي و حتي گاهي نقاط شروع فعاليت در انديشكده‌هاي ديگر است. به دليل اين نوع جايگاه و مأموريت،  انديشكده،نام «مباني» را به خود گرفته است.

مراد از نام «مباني»، طرح زيرساخت‌ها، مقدمات پايه و تعيين اهداف و مقاصد كلان است. در حوزه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، منظور از «مباني»، طرح زيرساخت‌هاي نظري و روشي معقول و علمي براي تدوين نظريه پيشرفت بر اساس مباني معرفتي اسلامي و زمينه‌هاي ايراني است.

در ابعاد نظري، تأكيد انديشكده صرفاً بر اصول و مباني است كه خود به معناي طرح و شرح مفاهيم محوري و پايه و دوري از پرداختن به فروع و شاخص‌هاي جزيي مربوط به عرصه زندگي است. در حوزه روشي، وظيفه انديشكده بحث از مباني روش‌‌شناختي الگو است كه منطق و چگونگي ارتباط و تعامل ابعاد كلان الگو نظير «اسلاميت»، «ايرانيت» و «پيشرفت» را نشان مي‌دهد. در واقع در انديشكده مباني مشخص مي‌شود كه:

الف- جايگاه و نقش «اسلام» در الگو چيست و با چه اصول و محورهايي معين مي‌شود؟

ب- جايگاه «ايران» در الگو چيست و چه مؤلفه‌هايي مؤيد اين مفهوم در الگو هستند؟

ج- منظور از «پيشرفت»، مقتضيات و اهداف آن در زمينه‌هاي فرهنگي و ملي چيست؟

د- گفتمان «پيشرفت» در ايران، چه خاستگاه و مقاصدي دارد؟

هـ- منابع معرفتي ديني و علمي چگونه محدوده و فراخناي توسعه و پيشرفت را تعيين مي‌كنند؟

انديشكده مباني كه به تناسب عنوان و اهداف، در نهايت فعاليت، به طرح و تدوين اصول نظريه پيشرفت اسلامي ايراني مي‌رسد، اهداف و چشم‌اندازهاي كلي الگو را ترسيم خواهد كرد و مقتضي است كه كاربرد، جزءسازي و عملياتي كردن آن در انديشكده‌هاي ديگر صورت گيرد.


از نظر نسبت موضوعات و مفاهيم مورد مطالعه در اين انديشكده با انديشكده‌هاي ديگر، بايد گفت كهاندیشکده مبانی، متولي مطالعه و تدوین اصول روش‌شناختي و ملزومات نظري پایه در تدوین الگو از قبیل مباني هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، ارزش‌شناختي بر اساس معارف اسلامی، موازین عقلی و دستاوردهای علمی بشر برای استفاده در سایر اندیشکده‌ها است.

بهترين مبنا براي تعريف موضوع و محور فعاليت انديشكده -يعني مفهوم مباني و اصول- اين است كه آن را شامل دو نوع مبادي معرفتي (عمدتاً نظري و انتزاعي) و زمينه‌اي (واقعي و انضمامي) بدانيم. در واقع، هر نظريه علمي با برخي اصول موضوعه و مباني تصوري و تصديقي آغاز مي‌شود كه با منطق خاص دسته‌بندي به قرار زيرند:

اول: مباني هستي‌شناختی

دوم: مباني معرفت‌شناختی

سوم: مباني دين‌شناختي-ارزش‌شناختي

چهارم: مباني زمينه‌اي و تاريخي (هويتي-تمدني)

چهارم: مباني روش‌شناختي (مباني روشي تعامل ساير اصول و مقوله‌ها)

در سه دسته مباني اول، محوريت رويكرد و نگاه به موضوع، بينش اسلامي است كه از آيات قران كريم، تفاسير معتبر قرآن، كلام ائمه و بزرگان دين اقتباس خواهد شد. يعني اسلام در الگو، به عنوان پايه و مبناي معرفتي و ايران به عنوان زمينه و بستر مطرح مي‌شود. در مباحث مربوط به زمينه و بستر پيشرفت، مقتضيات كشور، ظرفيت‌هاي هويتي، تمدني و محيط شناختي ايران، محور بحث و بررسي خواهند بود.

به طور كلي، مقولات فوق، مفاهيم محوري و قابل تعريف و تشريح در حوزه انديشكده مباني هستند. غير از مفاهيم اصلي زيرمجموعه، مقولات منتج يا مرتبط با اين مفاهيم به حوزه كار ديگر انديشكده‌ها برمي‌گردد. قاعدتاً اين دسته‌بندي، به تميز و تفكيك تقريبي فعاليت اين انديشكده با انديشكده‌هاي همسو نظير انديشكده فقه و حقوق اسلامي، سنت‌هاي الهي، معنويت، فرهنگي كمك شاياني مي‌كند.


- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

- حوزه‌هاي علميه

- سازمان‌ها و نهادهاي سياستگذار و برنامه‌ريز توسعه


كليه انديشكده‌ها:

1- ارائه اطلاعات نظري پايه شامل اصول هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي اسلامي به ديگر انديشكده‌ها

2- ارائه چشم‌انداز كلي الگو به ديگر انديشكده‌ها

3- تشخيص مقاصد و اهداف كلان الگو از سوي انديشكده مباني

4- هماهنگي در اجراي نقشه راه الگو

5- ارتباط نزديك با انديشكده‌هاي نوع اول در تنظيم و تدوين مباني و اصول دين‌شناختي-ارزش‌شناختي الگو

6- مطالعه گزارش‌هاي ديگر انديشكده‌ها و بيان نظرات تكميلي

7- دريافت نظرات و ملاحظات ديگر انديشكده‌ها براي طرح و رعايت آن در الگو

 آیت الله ابوالقاسم علیدوست

 - عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (1380 – تاکنون)

 - ناظر طرح در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه (1382 – تاکنون)

 - مدرس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) (1383 – تاکنون)

 - عضو شورای عالی مدرسه خاتم‌الاوصیا (1389 – 1398)

 - رئیس انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه (1390 – 1396 و 1398 - تاکنون)

 - رئیس شورای عالی انجمن‌های علمی حوزه‌های علمیه (1392 – 1396)

 - عضو شورای علمی راهبردی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی (1392 – تاکنون)

 - سردبیر فصلنامه تخصصی قبسات (عربی) (1389 – 1391)

 - مدیر مسوول دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی (1392 – تاکنون)

 - عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق اسلامی (1376 – تاکنون)

 - عضو هیات امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (1392 – 1398)

 - عضو علمی گروه قرآن و مطالعات زبان‌شناختی (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) (1391 – تاکنون)

 - عضو هیات موسس مرکز پژوهشی فقه و اجتهاد فاضل (مرکز فقهی ائمه اطهار) (1388 – تاکنون)

 - عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (1391 – تاکنون)

 - عضو شورای علمی مجمع‌التقریب مذاهب اسلامی (از 1389)

 - عضو کمیته علمی مدارج شورای مدیریت حوزه‌های علمی (1389 – تاکنون)

 - عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (1387 – تاکنون) 


حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا حسینی


ردیف

نام و نام خانوادگی

1 آیت الله ابوالقاسم علیدوست

2

آیت الله علی عندلیبی

3

آیت الله محسن فقیه حبیبی

4

آیت الله محمد قائنی

5

حجت الاسلام مهدی نیازی شاهرودی

6

حجت الاسلام محمد عمومی

7

حجت الاسلام سید ابوالقاسم نقیبی

8

جناب آقای دکتر سید محمد حسینی

9

جناب آقای دکتر مصطفی فضائلی

10

جناب آقای دکتر سید فضل الله موسوی

11

جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی

12

جناب آقای دکتر توکل حبیب زاده


بزرگترين آرزوى صالحان تشکیل حکومتی آزاد و مستقلی است كه در سایه آن احکام نورانی شریعت مقدس اسلامی اجرا شده و حقوق انسانها آن چنان كه اسلام دستور داده است رعايت می شود:" الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ" (سوره حج ، 41) و حرکت در راه پيشرفت و تعالی و سعادت انسانى سرمشق همه متولیان امور و برنامه ها و فعالیت ها قرار بگیرد.

بدون تردید، آنچه براى حفظ آزادى و استقلال جامعه و حکومت لازم است، همان است كه فقه و فقيه دارد. اين فقيه است كه زير بار ديگران و تحت نفوذ اجانب نمى‏رود؛ و تا پاى جان از حقوق ملت و از آزادى و استقلال و تماميت ارضى وطن اسلامی دفاع مى‏كند. زیرا  فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است. و فقیه منادی و مرزبان آن است.

در فقه اسلامي، هر آنچه كه در سعادت انسان سهم مؤثري دارد و جامعه انساني بدون آن به زندگي كامل سعادت‏مندانه راه نمي يابد، تأمين و تحصيل آن به نحو كفايي يا عيني، واجب شده است. و بدین خاطر است که حكومت به فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت تفسیر می شود و نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى می باشد. و لذا، همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و به گونه ای در مسلمانان، جامعه و نظام اسلامی قدرت برخورد به وجود آورد که دشمنان خدا و اسلام و مسلمین همیشه در هراس و وحشت همه جانبه قرار بگیرند: "تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُم‏"(سوره انفال ، 60).

بنابراین، رسالت فقه و بر عهده فقیهان جامع الشرایط است که با اجتهاد مستمر بر اساس کتاب و سنت معصومين‏ سلام‏ الله‏ عليهم‏ اجمعين،‏ مسیر حرکت جامعه و نظام اسلامی را بر اساس موازین شریعت و در راستای اهداف الهی هموار و تضمین نمایند. و این مهم زمانی میسر خواهد شد که  از حداکثر ظرفیت فقه و فقاهت در فرآیند دسترسی به الگوی پیشرفت و نقشه اداره نظام و جامعه اسلامی بهره لازم و کافی برده شود. رسالت سنگینی که اندیشکده فقه و حقوق اسلامی عهده دار آن است.انشاءا...


از جمله پرسش های اساسی پیش روی این اندیشکده که بیانگر قلمرو موضوعی آن می باشد عبارت است از :

1 . نقش بنیادین، راهبردی و کاربردی فقه شیعه در روند پیشرفت مادی و معنوی فرد، جامعه و نظام اسلامی چیست و سازکارهای قابل دسترس به منظور ایفای اثربخش و کارامد این نقش ها کدامند؟

2 . رسالت و وظایف حوزه فقاهت در فرآیند تولید اندیشه و نظریه های پیشرفت اسلامی و نهادینه سازی گفتمان پیشرفت در سطوح مختلف جامعه و نظام اسلامی چیست و الزامات، چالش ها و سازکارهای انجام بهینه این رسالت و وظایف کدامند؟

3 . چه انتظاراتی از فقه، فقهاء و فقاهت در فرایند تدوین، اجرا و پایش الگوی اسلامی پیشرفت وجود دارد؟ ظرفیت و وضعیت موجود حوزه فقاهت چه نسبتی با انتظارات دارد ؟ راهکارهای دستیابی به وضعیت نرمال چیست؟

4 . روند پیشرفت فقهی جامعه و نظام اسلامی طی ده های گذشته چگونه بوده و با کدامین چالش ها، خلاء ها و محدودیت هایی مواجه شده است؟ سیاست ها و الزامات برون رفت از وضعیت موجود چیست و سند الگوی پیشرفت اسلامی چگونه می تواند مسیر مورد انتظار و نتیجه بخش را فراهم نماید؟

بدیهی است هر یک از سؤال های اساسی یاد شده گستره وسیعی از پرسش ها و مباحثات فنی 0تخصصی) و عمیقی را پیش روی اندیشکده باز کرده است و امید می رود با اهتمام همکاران و حوصله و پشتیبانی متولیان امور مرکز بخش قابل توجهی از انتظارات و تعهدات محقق گردد.

لازم به یادآوری است که نبود فرهنگ و گفتمان لازم در جامعه فقهی و حقوقی موجود و فقدان پیشینه و تراث علمی لازم دو محدودیت اصلی پیش روی برنامه ها و فعالیت های اندیشکده است که ناهمواری مسیر و صعوبت کار را مضاعف کرده است.


- مراکز آموزشی و پژوهشی فقه و حقوق اسلامی اعم از دانشگاه ها، مدارس عالی، مؤسسات، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها

- گروه های علمی و پژوهشی فقهی و حقوقی

- حلقه های علمی و کرسی های تدریس فقه و حقوق

- نهادهاي متولي و ناظر نسبت به اجرای شریعت در گستره نظام اسلامی


با توجه به وظیفه مشاوره و نظارت فقهی این اندیشکده نسبت به دیگر اندیشکده های مرکز، همه اندیشکده های مرکز مرتبط با این اندیشکده می باشند و در راستای حسن انجام این وظیفه کارگروه های تخصصی ( فقه و اقتصاد، فقه و سیاست، فقه و فرهنگ، فقه و جامعه) طراحی و تشکیل و راه اندازی شده است.

نوع و موضوع ارتباط هم ارایه مبانی، اصول، اهداف، راهبردها و شاخص های فقهی پایه به تناسب حوزه های فعالیت و مأموریت تخصصی اندیشکده‌ها است.

اهداف بلند مدت:

- ایجادوحفظ فضاي گفتمانی اصیل و قوي در سطح جامعه پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

 

اهداف کوتاه مدت:

- ايجاد فضاي مناسب علمي براي اندیشه‌ورزی، نظريه­‌پردازي و توليد فكر و پالایش دیدگاه‌ها درباره­‌ی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت.

- ايجاد دلبستگی جمعی و اجماع حداكثري در بین نخبگان علمي و مديريتي پيرامون مباحث مرتبط با الگوي اسلامي ايراني پيشرفت.

- تبیین تدریجی نظرات برتر مرتبط با الگو در فرایند بحث و تبادل نظر و تضارب آراء.

- مشارکت دادن آرا و اندیشه­‌های صاحب‌نظران در تدوین الگو و اقناع عمومی جامعه­‌ی نخبگانی.

- ايجاد و تقویت دغدغه فكري و انگيزه و شوق و دلبستگي در بين جوانان نسبت به الگو و تقویت فضای آزاداندیشی و روحیه مسئولیت­‌پذیری جوانان نسبت به پیشرفت کشور.

- فرهنگ‌­سازي و ايجاد وفاق حداكثري در بين اقشار مختلف جامعه نسبت به الگو و تقویت اعتماد عمومی، نشاط اجتماعی و امید به آینده.

 

شرح وظایف:

- کمک به شکل‌گیری فضای گفتمانی که شاخص‌های متعالی پیشرفت را ترویج نماید.

- كمك به طرح مباحث مربوط به گفتمان پيشرفت اسلامي ايراني در مراكز علمي و در سطح وسيع جامعه با ارتقاي انگيزه، آگاهي و مشاركت عمومي به‌ويژه نسل جوان.

- بسترسازي و تسهيل حضور گسترده و پرنشاط جوانان در عرصه تفكر و مطالعه و ابراز نظر براي پيشرفت جامعه و نظام اسلامي و تعميق آگاهي‌هاي آنان.

- استفاده‌ی حداكثری از ظرفيت‌هاي کشور به‌ويژه رسانه ملي در جهت گفتمان‌سازي و ترويج الگوي اسلامي ايراني پيشرفت.

- حمایت از گروه‌های علمی دانشگاهی کل کشور در راستای پیشرفت اسلامی ایرانی.

- ارتباطات بین‌المللی (برقراری ارتباط با مجامع علمی معتبر جهان؛ ارائه دستاوردهای مرکز به مراکز علمی خارج از کشور و تبادل‌نظر با آنها؛ استفاده از نخبگان و اندیشمندان ایرانی خارج از کشور).

- برنامه­‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری و پشتیبانی نشست­‌ها و همایش­‌ها و کارگاه­‌های علمی و دوره‌­های تخصصی در زمینه­‌ها و موضوعات مرتبط با موضوع الگو در سطح ملی و بین‌­المللی.

- افکارسنجی و برگزاري جلسات نقد و نظر پیرامون مرکز و الگو.

- اطلاع‌رسانی فعالیت‌هاي مرکز از طریق رسانه‌هاي جمعی.

- مستندسازي تولیدات مرکز.

- راه‌اندازي و مدیریت پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز.

- اجرای سند ايجاد و حفظ فضاي گفتمانی پیرامون الگوي اسلامي ايراني پيشرفت.

- اجراي دستورات ریاست محترم مرکز.

 مقدمه

مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت كه با عنايت و تدبير مقام معظم رهبري با هدفي عالي جهت ترسيم مسير حركت شايسته نظام جمهوري اسلامي به سوي پيشرفتي اسلامي و ايراني تأسيس گرديده است از ساختاري مشتمل بر يك شوراي عالي، دو دفتر، سه معاونت و چندين انديشكده تشكيل شده است. در اين بين، اداره كل حوزه رياست به عنوان يكي از اركان ستادي و به عنوان بازوي نظارتي و اجرايي مي‌كوشد تا بستري مناسب براي تحقق سياستگذاري‌هاي رياست محترم مركز فراهم آيد. تحقق شرح وظايف و توسعه مطلوب فعاليت اين اداره، نيازمند پيش‌بيني و تدارك تمهيداتي است كه ابزاري براي اجرايي نمودن سياست‌ها نيز خواهند بود.

 

شرح وظايف اداره كل

وظايف اداره كل حوزه رياست شامل دو نوع وظيفه يا مسئوليت تأسيسي و دائمي است. مراد از مسئولیت‌هاي تأسیسی، پرداختن به اموري است که تاکنون در مرکز انجام و یا کامل نشده و شامل موارد ذیل است:

 • اصلاح و تکمیل تارنماي مرکز متناسب با شأن و اهمیت آن
 • تهیه شاخص‌ها و معیارهاي مناسب براي بررسی و ارزیابي عملکرد واحدها و اندیشکده هاي مرکز

وظايف مستمر به اموري اطلاق می شود که باید به صورت جاري تحت نظارت بوده و پیوسته انجام شوند. این دسته از امور عبارتند از:

 • نظارت بر سامانه هاي منتج از مسئولیت‌هاي تأسیسی
 • تهیه روندنما و زمان‌بندي حرفه‌اي تحقق وظایف مرکز و واحدها و گزارش مستمر آن به رئیس مرکز
 • تهیه و ارائه‌ي نظر کارشناسی نسبت به امور ارجاعی از سوي رئیس مرکز با بهرمندي از صاحبنظران فن
 • ابلاغ دستورات و آیین‌نامه‌ها و نیز ارجاع مکاتبات بر اساس تفویض اختیارات و یا الگوهاي تدوینی
 • دریافت گزارش‌هاي ادواري و موردي از عملکرد واحدها و جمع‌بندي و تهیه گزارش عملکرد مرکز در مقاطع زمانی معین در طول سال
 • تهیه و حفظ سوابق مدیران مرکز و انعکاس تقدیرها، توصیه ها و هشدارهاي لازم به واحدها
 • برنامه‌ریزي و تمهید مقدمات و پیگیري ملاقات‌ها، بازدیدها، سفرهاي کاري و جلسات درون/برون سازمانی رئیس مرکز
 • تهیه سوابق و گزارش‌هاي علمی و اداري لازم براي ملاقات‌ها و بازدیدها و سفرهاي رئیس مرکز
 • ضبط، ثبت و تدوین مذاکرات سطوح عالی مرکز در ملاقات‌ها و جلسات
 • رسیدگی به مکاتبات درون/برون سازمانی با عنوان ریاست مرکز و پیگیري ابلاغیه هاي مکتوب و شفاهی
 • تدوین «شيوه نامه‌ي مكاتبات و مراسلات اداري» و  انجام آموزش‌ها و نظارت‌های مربوط
 • مدیریت پاسخگويی به مراجعان حضوري، تلفنی، اینترنتی و پست الکترونیکی رئیس مرکز

 

Back to top