یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

دبیرخانه اندیشکده خانواده اعلام کرد، این اندیشکده‌ بر آن است تا موضوع تبیین و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی و اثرگذاری آن در آینده کشور را مورد نقد و بررسی قرار دهد.


سبک زندگی اسلامی ایرانی عبارت است از مجموعه ارزش ها، باورها، هنجارها و الگوهای رفتاری معطوف به زندگی فردی و اجتماعی که در چارچوب آموزه های وحیانی، سیره نبوی، سنت ها، فرهنگ، تمدن و خُلقیات جامعه ایرانی شکل گرفته باشد. با چنین نگاهی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، متأثر از آموزه های وحیانی، سیره نبوی و الگوی های فرهنگی، تمدنی و جغرافیائی حاکم بر جامعه ایرانی است. اصولاً الگوهای فرهنگی و تمدنی جریان مستمری دارد که بر اثر تعاملات فکری و رفتاری اقوام و گروه ها در بستر زمان شکل می گیرد و به تدریج جزئی از هویت جامعه می شود.
هویت اسلامی و ایرانی دو سازه اصلی سبک زندگی اسلامی ایرانی به شمار می رود که با فطرت، معنویت، طبیعت و عقلانیت سازگار و برخوردار از لطافت و جذابیت فردی و اجتماعی است. سبک زندگی در حقیقت به منزله چتر فلسفی، فرهنگی و اعتقادی است که بر مجموعه کنش های فردی و جمعی اثر می گذارد و عامل مهمی در شکل دهی به کنش های ذهنی، فکری و باورهای فردی و جمعی دارد. از چنین منظری، سبک زندگی زیرساخت ترین عامل جهت دهنده به کنش های فردی و جمعی و وجه تمایز و افتراق فرهنگ ها و تمدن ها از یکدیگر محسوب می شود.
با توجه به اهمیت سبک زندگی در پیشرفت فردی و اجتماعی و شاکله شخصیتی و رفتاری و نظر به نقش بی بدیل نهاد خانواده در پایه ریزی سبک زندگی، اندیشکده خانواده بر آن است تا موضوع تبیین و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی و اثرگذاری آن در آینده کشور را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

Back to top