یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

رئیس اندیشکده امور اجتماعی،جمعیت و نیروی انسانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: برای اجرای کامل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تحول نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی کشور یک ضرورت اساسی است.

محمد حسین پناهی، رئیس اندیشکده امور اجتماعی،جمعیت و نیروی انسانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی نوشت:

تحول در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور بـرای اجـرای کامـل الگـو، امـری ضروری و نیازمند هماهنگی و انسـجام مـدیریتی قـوای سـه گانه و نهادهـای رسـمی کشـور اسـت. برای این منظور، ابتدا مفاهیمی همچون تحول، نظام تصمیم‌گیری، برنامه ریزی و مردم سالاری دینی می بایست تعریف شوند، سپس بر اساس این تعاریف وضع موجود نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی کشور بیان شود، و در گام بعدی پیامدهای نظام فعلی تصمیم گیری و اجرایی کشور بررسی شود.

این کار مستلزم تشریح انواع مختلف روابط دولت و جامعه و نوع این روابط در نظام مردم سالاری دینی است.

بر این اساس می بایست معیارهای مردم سالاری دینی، شامل شایسته‌سالاری، مردم‌سالاری، خردورزی جمعی، شفافیت و پاسخگویی، و نوع تغییراتی که لازم است در نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی کشور داده شود بررسی و تشریح گردد.

راه کارهای اصلی چنین تحولی در قالب تدوین و تصویب قانون نظام برنامه ریزی کشور بر مبنای الزامات مردم سالاری دینی و سند الگوی اسلامیایرانی پیشرفت، مانند تحول نظام برنامه‌ریزی از متمرکز به غیرمتمرکز، از بخشی نگری به نظام واری، از عدم پاسخگویی برنامه ریزان و مجریان به پاسخگو شدن آنان درباره نتایج برنامه ها، از نظارت درون سازمانی به نظارت علمی و مردمی، می‌بایست بیان شود.

همان طور که در ماده یک ساز وکارهای اجرا و نظارت الگو آمده، برای اجرای کامل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تحول نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی کشور یک ضرورت اساسی است. لذا، با بررسی تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پیشنهاد شده است که تعدادی از تدابیر تدوین شده،  به عنوان تدابیر پیشران در نظر گرفته شوند، تا زمنیه لازم برای تحقق اهداف الگو فراهم گردد.

Back to top