یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، برترین راهبرد فرابردی گام دوم انقلاب اسلامی به منظور فرارفت از چالش کارامدسازی ملی به ویژه کارآمدی دولتی به امید تحقق چشم انداز تمدن‌سازی فراملی نوین اسلامی ایرانی به ویژه در گام دوم انقلاب اسلامی و بیانیه آن است.


به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر علیرضا صدرا در دومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد به تبیین زمینه‌های سیاسی تحقق و ضمانت‌های سیاسی اجرایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، برترین راهبرد فرابردی گام دوم انقلاب اسلامی به منظور فرارفت از چالش کارامدسازی ملی به ویژه کارآمدی دولتی به امید تحقق چشم انداز تمدن‌سازی فراملی نوین اسلامی ایرانی به ویژه در گام دوم انقلاب اسلامی و بیانیه آن است. تنظیم رابطه و نسبت میان الگوی پیشرفت با گام دوم انقلاب و اسناد اینها مهمترین پیش شرط تحقق و اجرایی سازی الگوست.
به گفته رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت فراهم آمده از مراحل چهارگانه تبیین علمی نظری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دانشی انسانی، اجتماعی، سیاسی، فقهی و حقوقی، سرعت و سطح عملیاتی سازی و عملیاتی شدن این سند است.
صدرا ادامه داد:‌ حسب مورد، نیاز مبرم به برخی اصلاحات ساختاری نهادی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی از دولت، بخش عمومی و حتی بخش خصوصی در تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی است. مهمترین اینها دولت سازی کارامد با نقش راهبردی دولت و نهادینه سازی بخش عمومی و واگذاری سازی نقش صفی به بخش خصوصی و خودگردانی استانی است.
وی تصریح کرد: بازآفرینی سند الگو به تناسب مقتضیات روزآمد و به منظور ارتقای هر چه فراتر کارآمدی، بهره وری و اثربخشی آن است. به گونه ای که اگر سند الگو اشکال نارسایی یا سازواری احتمالی داشته، مرتفع شود اما در صورتی که موانع یا عوامل مخل محیطی بوده، سعی در ارتفاع آنها کرد البته به قدر متقن و به قدر مقدور یعنی به میزان فهم ما و به تناسب مقتضیات زمان، مکان و موضوع است. نقش پایش، آسیب‌زدایی و بازمهندسی و معماری مجدد، مکرر و مستمر طبق اصل110 قانون اساسی جمهوری اسلامی وظایف و اختیارات راهبری به ویژه بندهای 1، 2، 8 و تبصره گونه پایانی هم می‌تواند مستقلا برعهده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد یا بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: کارکرد الگوسازی یا پایش الگوسازی بر دو کارکردهای کنونی چشم اندازسازی و سیاست‌سازی اصلی مجمع با کارویژه تشخیص مصلحت نظام اضافه شده و تبدیل به کارکردهای سه گانه می‌شود. ممکن است با تفسیر مضیق، نیازمند اصلاح جزئی قانون اساسی باشیم. با تفسیر موضع اصل110 از هر دو گزینه استقلال مرکز الگو در پایش الگوسازی پیشرفت به ترتیبی که اشاره شد و یا انتقال به زیرمجموعه وظایف و اختیارات مجمع و به مثابه مقدمه چشم اندازسازی، نیاز به اصلاح قانون اساسی نباشد.
رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحقق عینی سیاسی الگوی پیشرفت بخش سیاسی الگوی پیشرفت، سیاست پیشرفت و پیشرفت سیاسی را در گرو طی شدن فرآیند راهبردی‌سازی تا جاری‌سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست و افزود: طرح راهبردی 50ساله جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چالش دولت‌سازی کارامد، راهبرد الگوسازی پیشرفت و چشم انداز تجدید تمدنی پیشین و تمدن‌سازی نوین اسلامی را ایجاب کرده که در قالب بیانیه گام دوم از ناحیه راهبری مقام معظم رهبری، ترسیم و ابلاغ شده است.
صدرا بر لزوم اصلاحات ساختار اداری و مدیریت اجرایی تاکید کرد و افزود: کارآمدسازی سازمان اداری که بعد از نارسایی و ناسازواری قانونی و قانونگذاری، بدترین اشکال مانع و مخل بروز ظرفیت و تحقق ضرورت های کشور و مشکل آفرین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور بوده، بایسته و شایسته است بر اساس و در چهارچوب الگو، چشم انداز سیاست های اصلی مجمع متناسب الگو و قوانین برنامه ای5 ساله، بودجه سالیانه و سایر قوانین عادی مصوب مجلس، نه بازسازی بلکه نوسازی و بهینه سازی شود. انتظار میرود در این خصوص نیز راهبری مقام معظم رهبری، در آینده نزدیک راهبرد کارامدسازی نظام اداری و اجرایی را به سان و در تداوم گام دوم و راهبرد کارآمدسازی قانونی تنظیم و ارایه کند.

Back to top