یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: هم‌اکنون پرسش پیش رو دستیابی به پیشران‌ها و تدابیر اساسی و زمینه‌ساز، تحول آفرین و عدالت محور برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا کردن قابلیت‌های ماندگار ملی به‌منظور رسیدن به افق مطلوب در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، «محمدسعید جبل‌عاملی» استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران در پانل فرهنگ و معنویت پیشران‌ها و الزامات تحقق الگو با موضوع مقاله «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، پیشران پیشرفت» گفت:  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یک سند بالا دستی نسبت به همه اسناد برنامه‌ای، چشم‌انداز و سیاستگذاری‌های کشور به دنبال بهره گیری مطلوب از ظرفیت‌های قانون اساسی به ویژه بخش‌های مغفول از آن و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم‌قرن آینده است.

وی ادامه داد: اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد که؛ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

جبل عاملی افزود: با آنکه در ذیل اصل هشتم آمده است که شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکررا قانون مشخص می‌کند، متأسفانه این اصل مترقی و پیشرفته و جهان شمول بر اوراق باقی مانده است و کسی در برابر آن خود را مسئول نمی‌داند.

هم‌چنین «سیدکاظم سیدباقری»، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این پانل با موضوع مقاله «دستاوردهای عدالت و معنویت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» گفت:  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بستری برای حرکت در مسیر عدالت و معنویت توأم با عقلانیت است. در نگرشی جامع، این الگو برگرفته از دین اسلام و قرآن کریم است.

وی ادامه داد: در این الگو، حکایت از پیشرفتی متفاوت و همه‌سو نگرانه داشته و روشی دیگرگون برای پویایی جامعه اسلامی ترسیم می‌کند. توجه به این ابعاد است که دستیابی شهروندان به حقوق، آزادی‌ها، فرصت‌های برابر، توسعه و رفاه اقتصادی،‌ کرامت نفس، منزلت و امنیت اجتماعی را برای جامعه، فراهم خواهد کرد.

براساس این گزارش، دکتر «حمیدرضا فرهمند»، استادیار پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با موضوع مقاله «اهمیت و نقش بن مایه های فرهنگ ساز پیشرفت در زیرساخت و هندسه الگوی پایه پیشرفت ایرانی اسلامی» گفت:  برای آنکه الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی ظرفیت‌های لازم برای تحوّل فرد و جامعه و ورود به مسیر پیشرفت کشور را فراهم نماید، نیازمند ترسیم یک هندسه یا ساخت کلی منسجم و جهت‌دار است که بتواند با تقویت نقش و ارتباط و وابستگی ساختارمند محتوا و اجزاء مختلف آن (مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر) و عناصر ارزشمند و دقیقی که در هر یک منظور شده است.

وی ادامه داد: که ذهنیت نوگرا و تحوّل‌زای روشنی را در منظر مخاطبان مختلف آن بوجود آورد.

همچنین حجت الاسلام «شمس‌الدین گودرزی بروجردی»، استادیار دانشگاه فرهنگیان قم با موضوع مقاله « منطق کاربردی بهینه‌سازی مطلوب ساختار سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل پیشنهادی» گفت: برنامه‌های فرهنگی یک کشور برای آنکه با موفقیت اجرا شوند و اثر مفیدی بر فرهنگ یک ملت بگذارند، لازم است از یک الگوی نظامند پیروی نمایند و زمانیکه بین سازمان‌های درگیر در تهیه برنامه‌های فرهنگی هماهنگی و ساختار نظامندی وجود نداشته باشد، متعاقباً بی نظمی فرهنگی و عدم انسجام ساختار سازمانی و افسارگسیختگی اجتماعی را موجب خواهد شد؛ و در صورت اجرا با شکست مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: بنابراین طراحی یک الگوی علمی مستحکم و نظامند که به مدد آن سیاستگذاران بتوانند سیاست‌های فرهنگی کارآمدی را اتخاذ کنند و فرهنگ را به نحوی مطلوب و مؤثر مهندسی کنند از ضروری‌ترین اقدامات اولیه‌ای است که باید انجام گیرد.

Back to top