یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش دفتر ارتباطات و گفتمان‌سازی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مطابق تأکید مقام معظم رهبری که «باید با استفاده از دستگاه‌ها و امکانات، به نحوی گفتمان‌سازی شود که الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی به گفتمانی حاکم بر ذهن‌ها تبدیل شود»، معاونت علمی و تقسیم کار مرکز الگو اقدام به برگزاری نشستی با مدیران و کارشناسان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي کرده است.

 

در ابتدای این نشست، دکتر اکبرزاده به تشریع ابعاد و زوایای گوناگون تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و فعالیت‌های صورت گرفته در طی این سال‌ها در مرکز الگو پرداخت و به مدیران و کارشناسان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي پیشنهاد نمود که در راستای گفتمان‌سازی و استفاده از نظرات الگوهای رقیب در کشورهای دیگر بالاخص کشورهای اسلامی، مرکز الگو را یاری نمایند.

 

سپس دکتر خامه‌یار، معاون بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به زمینه‌ها و موضوعات مورد همکاری با مرکز الگو اشاره کردند و مقرر شد که نماینده مشترکی از طرف "سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي" و "مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" در راستای گفتمان‌سازی و استفاده از نظرات الگوهای رقیب، تعیین شود.

Back to top