جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

دهمین نشست اندیشه‌ورزی در مرکز الگوی اسلامی-ایرانی و با حضور حضرت آيت‌الله علي‌اكبر رشاد -به عنوان نظریهپرداز- و ده‌ها تن از اساتید رشتههای مختلف، تشکیل، و نظریه پیشرفت اسلامی مطرح شد.

استاد رشاد پیشرفت اسلامی را «فرگشتگی پویا و پیوستهی شئون گوناگون حیات بشر، در راستای ظهور استعدادهای فطری او، از رهگذر کشف «مشیّت تکوینی» و «مشیّت تشریعی» الهي، و اعتقاد و التزام بدانها» عنوان كرد.

به گزارش دفتر ارتباطات مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، آيت‌الله رشاد -رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و عضو شوراي عالي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت-، در دهمين نشست انديشه‌ورزي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در سخناني با موضوع نظريه اسلامي پيشرفت، ضمن تعريف پيشرفت اسلامي، به بيان ماهيت و معناي پيشرفت اسلامی پرداخت و با بيان اينكه نظریه پیشنهادی وی، از مزایا و محاسن گوناگونی از جمله برخورداری از جامعیت مؤلفه‌ای، بیان مبانی «مبدأشناختی»، «انسانشناختی»، «غایتشناختی»، «منبع‌شناختی» و «روششناختی»، پیشرفت اسلامی، و نیز انطباق بر نگرش پیشینی و پسینی به امر پیشرفت، برخوردار است اضافه كرد: ماهیت پیشرفت، کمالورزرانه و از سنخ اجتماعیات و امور دنیوی است و شامل عرصه‌های نظر و عمل و همه عرصههای حیات انسان مانند علم و معرفت، عبودیت و معنویت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، صنعت، محیط زیست و منابع و غیر آن میشود.

وي ادامه داد: نظریه اسلامی پیشرفت، مبتنی بر مبانی دینشناختی همچون جامعیت، کارآمدی، روزآمدی، انعطاف‌پذیری و فهمپذیری دین است، منبع نظریه اسلامی، مشیت تکوینی و تشریعی الهی است. وی تأکید کرد: در نظریه پیشنهادی ایشان به مبنای انسانشناختی-جامعه‌شناختي، فطرتنمونی انسان يا فرگشتیابندگی شئون حیات اجتماعي تصریح شده است.

این استاد خارج فقه و اصول حوزه در ادامه در تعريف الگوی پیشرفت نیز اظهار كرد: الگوی پیشرفت عبارت است از «کلان‌نظام [«ابرزیست‌‌سامانه»ی] متشکل از مجموعهی نظامها و نهادهای تأمینکنندهی فرگشتگی شئون حیات آدمیان، که براساس مباني معرفتي-ارزشي اسلامی، و با کاربرد منطق استنباطی حجت و روش اجرايی کارآمد، از منابع معتبر دینی برگرفته، و با ظروف تاریخی، فرهنگی و اقلیمی کشور سازگار شده باشد».

در ادامه اين نشست، حضار به بيان ديدگا‌ه‌ها و نظرهاي خود درباره نظریه پیشنهادی پرداختند و در پايان، حضرت آيت‌الله رشاد به سؤالات و انتقادات پاسخ داد.

پيش از اظهارات رشاد نيز حجت‌الاسلام میرمعزی -عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- درباره نظریه اسلامي-ایرانی پیشرفت در نقشه محتوای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: در شورای عالی، جلسات متعددی درباره نقشه راه پیشرفت به لحاظ محتوایی برگزار شده است. يکی از مباحث مهم این بوده که مابین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نظریه اسلامی پیشرفت، تفکیک قائل شویم چون نظریه اسلامی پیشرفت به عنوان نظریه تمدن اسلامی مقید به زمان و مکان خاصی نیست ولی الگوی پیشرفت وجه بومی شده این نظریه در ایران با توجه به شرایط تاریخی-فرهنگی و اقلیمی ایران است.

میرمعزی با اشاره به اینکه مهم‌ترین بخش در نقشه راه، بحث و نظریه اسلامی پیشرفت مبتنی بر آیات و روایات و منابع اسلامی است، اظهار كرد: این بحث مهم و بسیار جدید است و ما تا به حال از این نگاه به نظریه اسلامی پیشرفت نپرداخته‌ایم و این زحمت استاد رشاد تحت عنوان نظریه اسلامی پیشرفت، نخستین کار در این زمینه است.

گفتني است اين جلسه به صورت مجازي از سامانه ويدئوكنفراس مركز الگو، پخش شد.

میرمعزی با اشاره به اینکه مهم‌ترین بخش در نقشه راه، بحث و نظریه اسلامی پیشرفت مبتنی بر آیات و روایات و منابع اسلامی است، اظهار كرد: این بحث مهم و بسیار جدید است و ما تا به حال از این نگاه به نظریه اسلامی پیشرفت نپرداخته‌ایم و این زحمت استاد رشاد تحت عنوان نظریه اسلامی پیشرفت، نخستین کار در این زمینه است.

گفتني است اين جلسه به صورت مجازي از سامانه ويدئوكنفراس مركز الگو، پخش شد.

Back to top