جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

  بنابر گزارش دکتر محمدحسن روزی طلب دبیر کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی مرکز، نتایج حاصل از چهارده نشست سال های 91 و 92 کارگروه در خصوص مبانی اختصاصی حوزه آب کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به اهداف و قلمروی فعالیت های اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی و بر اساس رهنمودهای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنظیم شده است. افزون بر این، در نخستین نشست تخصصی گروه کشاورزی و منابع طبیعی در سال  1393 با استفاده از پیشنهاد و توضیح حاضران در نشست، موارد زیر به عنوان مبانی اختصاصی حوزه آب، امنیت غذایی و منابع طبیعی مورد تأکید قرار گرفت:

1- پایداری محیط زیست و تعادل در چرخه آب و طبیعت

2- تعامل پایدار انسان با بوم و مصونیت تنوع زیست و حقوق گیاهان و جانوران

3- بهره برداری بهینه از منابع و نعمت های الهی در چارچوب توان بوم شناختی اقالیم مختلف

4- بهبود زندگی و درآمد تولید کنندگان و احترام به حقوق، آزادی و کرامت آنان

5- امنیت غذایی و سلامت جامعه با اتکاء به تولید دانش بنیان به­ویژه محصولات اساسی

6- آبادانی و گسترش سرسبزی کشور و کاهش خطرات ناشی از بلایای طبیعی

7- استقرار متوازن جمعیت متناسب با منابع خدادادی شرایط اقلیمی و آمایش سرزمینی

8- توسعه رفاه اجتماعی و نشاط مردم

9- توسعه فضای کسب و کار و صادرات با توجه به مزایای رقابتی محصولات

 

Back to top