یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

موضوع اصلی در بيستمين نشست تخصصي انديشكده خانواده، بحث و تبادل نظر درباره چيستي و ماهيت مباني عرصه اي بود.

در این نشست دكتر حكمت نيا عضو محترم انديشكده خانواده، در تعريف مباني اظهار داشت: مباني عبارت از پاسخ مستقيم و بدون واسطه به يك چرايي است، مثلاً وقتي صحبت از چرایي حقوق خانواده و يا قواعد حاكم بر روابط اعضاي خانواده كه داراي ضمانت اجرایي است، مي­كنيم؛ پاسخ به اين "چرا" اصطلاحاً "مبنا" گفته مي­شود. گفتنی است كه پاسخ نبايد از مبادي بعيده و يا واسطه اي باشد. به عبارت ديگر "مبنا" برآيند مباحث نظري مرتبط با حوزه هستي شناسي، انسان شناسي، معرفت شناسي و روش شناسي است. ايشان در ادامه مباحث مربوط به چيستي و ماهيت مباني با ذكر مثالي گفتند: اگر فرض كنيم كه مبناي تشكيل خانواده "فطرت" است؛ بايد پیش از طرح اين موضوع، فطرت را به لحاظ جهان بيني پذيرفته باشيم و وسایل اكتشاف آن را بدانيم و قابليت استفاده از آن را اثبات كرده باشيم. با اين پيش فرض مي­توانيم بگویيم كه تشكيل خانواده "فطري"است. آقاي دكتر حكمت نيا گفت: ماهيت و جنس مباحث مربوط به مبنا "فلسفي" است. بر همين اساس استفاده از ادبيات فلسفي مبتني بر آگاهي از مباحث حوزه معرفت شناسي و روش شناسي است كه به نوعي پايه انتخاب "مبنا" نيز به شمار مي­رود. با اين توضيح "مبنا" بايد بتواند يك چالش اساسي مشترك بين همه مكاتب و نظام ها را حل كند. در اين جلسه، ديگر اعضاي حاضر نيز ديدگاه هاي خود را درباره چيستي "مباني عرصه اي"مطرح که مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

Back to top