یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

دومین روز از سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور رئیس شورای عالی و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اساتید ممتاز دانشگاه و صاحب نظران برجسته کشور آغاز شد.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دقایقی پیش با حضور اساتید برجسته دانشگاه، اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و صاحب نظران برجسته کشور با موضوع واکاوی مفاهیم و نظریه های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت آغاز شد. قرار است در مراسم امروز، آقایان دکتر احمد جعفری صمیمی، دکتر حسین میرزائی، دکتر موسی عنبری، با موضوعات اصلاح اقتصاد بخش عمومی : محور اساسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویکرد منتقدانه به تئوری دین و توسعه ماکس وبر و موانع معرفتی بوم اندیشی توسعه در ایران به ایراد سخنرانی بپردازند. همچنین آقایان دکتر مصطفی سلیمی فر، دکتر ابراهیم فیاض، دکتر حسین ایمانی جاجرمی در موضوعات اجماع واشنگتن و توسعه اقتصادی، نظریه پیشرفت و ارتباط آن با عدالت در الگوی اسلامی ایرانی؛ رویکردی مردم شناختی و تحلیل مقایسه‌اي الگوهای توسعه شهری در کشورهای اسلامی و غربی سخنرانی کرده و آقای حجت الاسلام دكتر احمدعلی یوسفی، علی اصغر سعد آبادی و دکتر سلیمان خاکبان از دیگر سخنران این کنفرانس هستند كه با موضوعات بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه انسانی رایج و ارائه مدل اسلامی، رصد مولفه‌های ناظر بر پیشرفت جامعه در صحیفه نور امام خمینی (ره) با رویکرد فازی و نقدی بر دو الگوی شرقی و غربی توسعه و ضرورت طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به ایراد سخن خواهند پرداخت. از دیگر سخنرانان بخش اول نوبت صبح این کنفرانس، دکتر عبدالحمید شیخی، فاطمه عزتی و دكتر ابوالقاسم شریف‌زاده هستند که موضوعات وجوب اعتبار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه داری، گذر به پسا پایداری: رویکرد انتقادی به توسعه پایدار بسان یک ایدئولوژی و چالش ها و رهیافت های اخلاقی توسعه و پیشرفت با تاکید بر نقش رسانی ها را تحلیل و بررسی قرار خواهند داد. آخرین سخنرانان این بخش در نوبت صبح نیز آقایان دکتر نادر زالی، فرشاد مهدی پور و خانم فاطمه محمدی هستند که موضوعات آسیب شناسی الگوهای برنامه ریزی سنتی و پیشنهاد رویکرد مدرن برنامه ریزی مبتینی بر تفکر آینده پژوهی، ریشه یابی فکری فرهنگی برنامه های توسعه با نگاهی جریان شناسانه به آسیب های توسعه در ایران پس از انقلاب اسلامی و چارچوب مفهومی نقش زن در توسعه از منظر اسلامی مطرح می کنند. در بخش دوم نوبت صبح این کنفرانس آقایان دکتر محمد حسین پناهی و دکتر احمد جعفری صمیمی ریاست کنفرانس توسعه و پیشرفت و آقایان دکتر عباسعلی زالی و دکتر محمد حسن روزی طلب ریاست کنفرانس آسیب شناسی توسعه را بر عهده خواهند داشت داشت. در این بخش آقای دکتر صادق واعظ زاده با موضوع واکاوی انتقادی توسعه پایدار و خانم دکتر رقیه فرساد اختر با موضوع چالش‌های جدید فراروی امنیت غذایی در جهان و پیشگیری از اثرات آن بر توسعه آتی کشور با تکیه بر الگوی بومی و اسلامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و آقایان دکتر غلامعلی افروز و محمدرضا زین الدینی در موضوعات خانوده توسعه محور در بستر ارزش های فرهنگی و آسیب شناسی برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران و ارائه چارچوب برنامه ریزی متوازن در حکومت اسلامی سخنرانی می کنند. علاوه بر این در کنفرانس‌های یادشده دکتر سهيلا صادقی فسائی و دکتر صدیقه کریمی و محمدرضا آصفی و دکتر محمدباقر بابائی در سخنرانی‌های خود موضوعات نقش مسجد در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جامعه یادگیری و ایده‌های رقیب، معرفت چون مبنای نظری انگاره پیشرفت اسلامی –ایرانی و بازنمایی الگوی پیشرفت در فرهنگ علوی را مورد توجه و بررسی قرار خواهند داد. در این کنفرانس بیش از 60 تن از اساتید برجسته کشور به ارائه سخنرانی در موضوع کنفرانس می‌پردازند و 140 مقاله نیز در قالب پوستر ارائه خواهد شد.

Back to top