جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

نشست عصر امروز سومين كنفرانس با موضوع توسعه و پیشرفت سیاسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیات رئیسه جلسه دکتر محمد حسین پناهی و دکتر بهرام اخوان کاظمی با ارایه مقاله دکتر سید سعید زاهد زاهدانی تحت عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیاسی» برگزار شد.

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی در این نشست گفت: به دنبال ورود ایالات متحدۀ آمریکا به جرگه جهان خواران نظام سرمایه داری جهانی و عهده دار شدن رهبری آن ها بعد از جنگ جهانی دوم، واژه توسعه بر سر زبان ها افتاد. تا زمان جنگ دوم جهانی حرکت های استعماری و استثماری توسط کشورهای اروپائی اعمال می شد.

وی افزود: در دست گرفتن سکان اداره نظام جهان سرمایه داری توسط آمریکا موجب نوآوری و نظریه پردازی تازه ای در ادامۀ اعمال این سلطه شد. آن ها با تمسک به مفهوم توسعه شیوه جديدي ابداع نمودند. کشورهای جهان سوم احساس نیاز نسبت به رشد و پیشرفت داشتند و آن ها در قالب برنامه ها و الگوهای توسعه این نیاز را در راستای وابستگی به خودشان مورد سوء استفاده قرار دادند.

وي افزود: در کشور عزیز ما در مقابل حرکت استعمار، نهضت تنباکو و در مقابل استثمار و سیاست های توسعۀ سرمایه داری، انقلاب اسلامی برپا شد و الگوئی برای پیشرفت همه جانبه در رهائی از بند سلطه گشت. بر همین اساس نظریه پردازی پیرامون این حرکت و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطالبۀ رهبری معظم انقلاب اسلامي شد.

دانشیار جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز ادامه داد: مطالبۀ رهبری در جهت تعمیم اين الگو به سطوح خردتر و اجرائی می باشد. بر اين اساس در این مقاله با مروری بر زمینۀ نهاد سیاست در ایران و برنامه های توسعه در دوران پهلوی، به چگونگی اعمال الگوی پیشرفت سیاسی بعد از انقلاب اسلامي در قالب مردم سالاری دینی پرداخته شده است.

 

Back to top