جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

نشستی درباره توسعه و پیشرفت بود که با حضور هیات رئیسه دکتر سهیلا صادقی فسایی و دکتر غلامرضا غفاری با ارایه مقاله فاطمه سرخه دهی درباره طرحی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس تجربه توسعه اقتصادی اجتماعی ژاپن و کره جنوبی برگزار شد.

فاطمه سرخه دهي در این نشست با اشاره اینکه توسعه تعریف مشخصی ندارد گفت:  در اين مقاله استراتژي هاي توسعه صنعتی دو كشور ژاپن و کره جنوبی به لحاظ تاريخي مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به ناموفق بودن الگوهاي توسعه پيشنهاد شده از سوي بانك جهاني و IMF به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران و آشکار شدن کاستی های نظری و عملی استفاده از اين الگوها، نوعي نااميدي در دستيابي به توسعه در اين كشورها حاكم شده است.

كارشناس ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: در مقابل تجربه موفق تر توسعه دو کشور ژاپن و كره در تحقق عدالت و همبستگي اجتماعي همراه با رشد سريع صنعتي نسبت به الگوهاي نئوليبرال باعث شده تا مطالعه تجارب آنها ارزشمند باشد. تاثير بالاي اهميت دادن به اخلاق و فرهنگ توسعه گرا به عنوان پیش شرط توسعه صنعتی در این دو كشور حاكي از اهميت لزوم تحقق بسترهای اخلاقی و فرهنگی به عنوان پيش شرط دستيابي به پيشرفت توام با عدالت و اخلاق است.

دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: راهبردهاي پيشنهادي اين مقاله با توجه به تجارب مشترك كشورهاي موفق، تحليل تاريخي شرايط آنها و توجه با اشتراكات آن با اقتصاد اسلامي بوده است. از جمله اين راهبردها مي توان به تقويت همبستگي دورني، حداقل نمودن تنش‌ها، تحقق عدالت اجتماعي و برابري، دخالت آگاهانه و با برنامه دولت، منع مبادله آزاد سرمايه، اقتصاد توليد محور، ايجاد دولت عاري از فساد و هدايتگر بازار، جايگزيني واردات، تعاون به جاي رقابت ناسالم دروني، استراتژي حمايت عام از تمام صنايع بخصوص صنايع استراتژيك و كشاورزي به جاي پيروي از مزيت نسبي و حذف تعرفه هاي مدل ريكاردويي تجارت، گسترش تحقيق و توسعه، هدف‌گذاري صنعتي و كنترل اعتبارات از سوي دولت اشاره کرد.

Back to top