یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

در راستاي تهيه و تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و به منظور استفاده از تجربيات ساير كشورها، معاونت هماهنگي و نظارت فرآيندي مركز، كشورهايي را با توجه به ويژگي‌هاي خاص آنها، انتخاب و نسبت به شناسايي اساتید، افراد صاحب نظر و كارشناساني كه در حوزه توسعه آن كشورها داراي مطالعات دقيق و عميق بوده‌اند، اقدام می نماید. این معاونت تا كنون چند نشست‌ تخصصي در این زمینه برگزار نموده است. در همين راستا در محل مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، جلسه‌اي با سخنراني علي رحماني (كارشناس سياسي سابق وزارت امور خارجه) با موضوع بررسی تجربیات توسعه در کشور آلمان برگزار گرديد. در انتها، جلسه با پرسش و پاسخ پایان یافت.

Back to top