یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

نخستين جلسه انديشكده علمT شكيل گرديد. در این جلسه معاون علمي و تقسيم كار ملي مركز ضمن بيان اينكه به الگو بايد به عنوان برنامه تحول اجتماعي نگريست و نه صرفاً يك سندنويسي ساده و فهرستي از اقدامات دستوري، شاكله اصلي الگو را منبعث از يك گفتمان علمي و پارادايم نخبگاني دانست كه در فرآيند تكاملي مستمر به تدريج نضج مي‌گيرد و بارور مي‌گردد. وی پيشنهاد نمود كه دو عرصه كلي زير مي‌تواند مبناي فعاليت انديشكده علم قرار گيرد.

1- پرداختن به چيستي و ماهيت علم و موضوعات مرتبط با آن با هدف دستيابي به درك و فهمي مشترك از واژه علم در حوزه و دانشگاه، مباحثي نظير ماهيت علم، فلسفه علم، تاريخ علم، علم نافع، علم بومي، دیدگاه اسلام نسبت به علم و مقایسه با سایر مکاتب، در اين مجموعه مي‌گنجد.

2- تدوين الگوي حركت علمي كشور به سوي پيشرفت و ترسيم فرآيند و نحوه بكارگيري نوآوري‌‌هاي علمي در راستاي آباداني كشور و رفاه جامعه.

سپس اعضای اندیشکده به بيان ديدگاه‌ها و نظرات خويش پرداختند که اهم آن عبارتند از:

- در طراحي الگو بايستي به ماهيت ارگانيكي آن توجه شود و از نگاه مكانيكي احتراز گردد.

- الگو بايستي بر اساس سازوكارهاي موجود در نظام هستي و طبيعت و در برداشت هماهنگ با آنها شكل گيرد (الگوبرداری از هستی و طبيعت). همانگونه كه در طبيعت علوم بصورت تركيبي به كار گرفته مي‌شود در طراحي الگو نيز بايستي همين ديدگاه حاكم باشد.

- در دستیابی به الگو بايد از دانش و تجارب مفيد جهان و ساير ملل بهره گرفته شود.

- یکی از موضوعات مهم در ديدگاه ديني نسبت به مقوله علم، موضوع "حکمت فراگير" است که در آن نگاه‌هاي تجربي، عقلاني و وحياني به جهان به صورت يك مجموعه مكمل و هماهنگ تعريف می‌شوند.

- نگاه معرفتي مسلمانان به علم متفاوت با ديگران است گرچه منافاتي با استفاده از تجارب ديگران ندارد. علمي كه دايره توجه خود را به تمام هستي گسترش مي‌دهد متفاوت از علمي است كه به بخشي از هستي مي‌پردازد.

- با توجه به اینکه علم حاصل و نتيجه تفكري است كه بصورت نظام‌مند سامان یافته است، یکی از مباحث مهمی که در بحث تفاوت تمدن‌ها و جهت‌گيري آن‌ها مطرح است موضوع تفاوت در نگاه مبنایی آنها به علم است. بحث درباره بنيان‌هاي علم شامل: چگونگي توليد علم، عرصه ها و گستره آن، جهت‌گيري و رشد علم و چگونگي بهره‌برداري از آن موضوعاتي هستند كه در تمدن‌سازي جديد بايد مورد بررسي و مداقه قرار گيرند.

- حركت فراگير علمي در جامعه در گرو تحقق چند مرحله تكاملي است كه عبارتند از: جرقه علمي، بسيج علمي و بيداري علمي. جامعه ما از دو مرحله اول عبور كرده است ليكن بيداري فراگير علمي هنوز محقق نشده است. دسترسي به اين مهم مستلزم تغيير رويه‌ها و روحيه‌ها در جامعه علمي و شكل‌گيري عزم و چشم‌انداز مشترك براي پيشرفت و ارتقاء مديريت علمي كشور است.

- توليد جريان مستمر علمي و نه صرفاً توليد گلخانه‌اي و جزيره‌اي آن و رشد متوازن عرصه‌هاي علمي از ضرورت‌هاي اصلي پيشرفت علمي كشور محسوب مي‌شود.

Back to top