یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

یک استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این که رویکردهای جدید، توسعه را حاصل باورها و رویکردهای فرهنگی جوامع می دانند ، اظهار کرد: انقلاب اسلامی باید بتواند الگویی کارآمد از پیشرفت را که قابلیت تقلید داشته باشد به جهانیان ارائه دهد.

استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان  گفت :امنیت فرهنگی که با حفاظت و صیانت از ژنوم فرهنگی محقق می‌شود پیش نیاز امنیت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... است.

 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اظهار کرد : با افزایش مراتب پیچیدگی و تنوع برنامه‌های معطوف به پیشرفت، چنین به نظر می‌رسد که اتخاذ رویکردی آینده پژوهانه و مبتنی بر سناریو ضرورت دارد.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد پیشرفت، تحولی چندبعدی و شناخت آن، کار دانشی چندرشته‌ای است.

Back to top