جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست تخصصی اندیشکده معنویت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع "معنویت عاشورایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"  روز پنج شنبه، 18 مهر ماه 1398 با حضور اساتید دانشگاه و  اعضای اندیشکده معنویت از ساعت ۸ الی ۱۲ در شهر مقدس قم، مرکز همایش های غدیر برگزار شد.

هدف اصلی نشست؛ بحث و تبادلنظر در باره چگونگی استفاده از سرمایهها و ظرفیت بیبدیل معنوی و اجتماعی نهضت ماندگار عاشورای حسینی و اشراب آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود. نشست با قرائت قرآن و پخش سرود ملی در تالار مرکز همایشهای غدیر شروع و پس از سخنان مقدماتی حجتالاسلام دکتر آذربایجانی رئیس محترم اندیشکده، تعداد هشت مقاله با عناوین؛ شیوههای روانشناختی و تربیتی تعمیق و پایدار کردن معنویت عاشورایی در جامعه، سلوک معنوی در آموزههای حسینی، بازخوانی معنویت عاشورایی از منظر عقلانیت سیاسی و جایگاه آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معنویت اربعین و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقش معنویت عاشورایی در تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معنویت عاشورایی و سبک زندگی اسلامی ایرانی و جلوههای معنوی عاشورا با محوریت مبانی انسانشناختی ارائه شدند.

یکی از مباحث محوری این نشست تخصصی، طرح و بررسی چند مسئله اساسی نظیر؛ رابطه عقل و عشق، لایههای معرفتی و هیجانی، نگاه نخبهگرایانه و عمومی به نهضت عاشورا و نگاه فردگرایانه و جامعهگرایانه بود که از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در صورت نیاز به بحث بیشتر در دستور جلسههای بعدی اندیشکده قرار گیرد. از منظر پژوهشگران حاضر در این نشست، معنویت عاشورایی را باید منحصراً در چارچوب کلی معنویت اسلامی نگریست و ضمن تبیین منطقی و علمی نگاه وحیانی و عقلانی و پرهیز از خودآئینی از روشهای مختلف روانشناختی در نهادینهسازی و پایداری آن بهره جست.

از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست تعبیر معنویت عاشورایی به عنوان نوعی دارایی و توانایی است که از سویی به حقالله و از سوی دیگر به حقالناس گره خورده است. بهرهگیری از ظرفیت معنویت عاشورایی به منظور برونرفت از فرمالیسم دینی و بسنده نکردن به ظاهرسازی و فرمایشی بودن مناسک یکی دیگر از محورهای مورد توجه اندیشهورزان این نشست علمی بود که به لطف الهی مورد کند و کاو علمی قرار گرفت. معنویت عاشورایی به عنوان سرمایه اجتماعی دارای چتر گسترده و ذومراتبی است که لازم است به ابعاد آشکار و پنهان آن توجه شود. تعمیق و ترویج فرهنگ عاشورایی در سبک زندگی مردم و خرافهزدایی از رفتارهای هنجار شکنانه و وهن آلود و تأکید بر رعایت حقوق اجتماعی و پایبندی به حدود الهی در هر شرایطی به عنوان یک راهبرد اسلامی از دیگر محورهای مورد بحث این نشست یک روزه بود.

معنویت عاشورایی ارزشمندترین سرمایه اجتماعی و معنوی است که برخورداری از آن موجب ارتقای شرافت و کرامت انسان و احیای فضائل اخلاقی در جامعه میشود. آزادی، عدالت عقلانیت و عزت چهار عنصر کلیدی نهضت ماندگار امام حسین(ع) است که آز آغاز هجرت از مدینه تا پایان روز واقعه در منظومه بینشی و کنشی امام بروز و ظهور دارد و شایسته است الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که همه تلاش خود را به تدوین سند بالادستی کشور معطوف داشته است، از ظرفیتهای این سرمایه ماندگار نیز در انجام رسالت سترگ خود به نحو مطلوبی استفاده کند.

لازم به ذکر است که در بخش پایانی نشست، تدابیر پیشنهادی پژوهشگران در ارتباط با چرایی و چگونگی بهرهمندی از این ظرفیت معنوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد مقالات ارائه شده در نشست، تحت عنوان «مجموعه مقالات نشست تخصصی معنویت» چاپ شود.

 

Back to top