یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

در نخستین روز از برگزاری هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست تخصصی زن و خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با ریاست دکتر افروز و دکتر نوابینژاد، برگزار شد.

دکتر خدابخش احمدی (رشد و تربیت انسان با محوریت خانواده در الگوی پیشرفت)؛ دکتر زهره سادات موسوی (نقش زنان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شاهراه نقشه راه جهان امروز) و دکتر سیدمحمد طباطبائی (تبیین فقهی نوین از تحکیم خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مطالعه موردی: مهریه) به ارائه نتایج تحقیقات خود در این نشست پرداختند.

نخستین مقاله در نشست تخصصی زن و خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان “تبیین فقهی نوین از تحکیم خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی: مهریه)”توسط دکتر سیدمحمد طباطبائی از حوزه علمیه قم ارائه شد. در این مقاله آمده است:مهریه، مالی است که حق زوجه بر عهده زوج است و با وقوع عقد، مالکیت متزلزل زن بر آن ثابت میشود. نگارنده با بازنگری در مبانی فقهی مهریه، قائل به اشتراط قدرت زوج در توافق میزان مهریه و تقیید حق حبس به ایسار زوج و انکار آن در حالت اعسار است. نظریه فقهی نوین نگارنده، ارتقای کتاب النکاح به فقه نظام خانواده، انکار معاوضی بودن و تأکید بر نظامسازی خانواده به عنوان یکی از نظامهای اجتماعی است. از این منظر، نظام خانواده در اسلام مبتنی بر پنج اصل قرآنیِ ولایت، مصلحت، رِفق، مودّت و رحمت است و اکتفای زن به مهر السنّه با اصل مودّت و بخشش مهریه به شوهر- پس از احراز رضایت زن از طریق کارشناس خبره- با اصل رحمت سازگاری دارد. تغییر نگرشهای اجتماعی در مسئله مهریه موجب دفع سوء استفادههای گوناگون هر یک از دو طرف از الزام به آن میشود.

مقاله دوم به موضوع “نقش زنان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شاهراه نقشه راه جهان امروز” اختصاص داشت که توسط دکتر زهره سادات موسوی (دکترای مطالعات اسلامی) ارائه شد. در این مقاله آمده است:اکنون که بعضی از محققان تلاش میکنند از فرهنگ و اقتصاد پاک، سالم و سبز دیرین دفاع کنند، فرصت مناسبی است که عناصر فرهنگی نظام وحیانی اسلام نیز مورد معرفی جهانی قرار گیرد تا عناصر این فرهنگ متعالی ارزشیابی شده و شوکت واقعی خود را بنمایاند. در پی عملیاتی کردن اهداف فمینستی و گسترش دیدگاه “WID”؛ “زنان در توسعه” توسط فمینیستهای لیبرال آمریکایی در دهه 1960 و “WAD” “زنان و توسعه” در دهه 1970، برابری جنسیتی اساس همه برنامهها در موافقتنامههای بینالمللی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم جنسیت و توسعه (GAD) در دهه 1990 با ریشه فمینیسم سوسیالیستی و انسانشناسی فمینیستی، تمام سیاستها و برنامههای ملی با موضوع گسترش اقتصادی و توانمندسازی زنان در جامعه جهانی روبهرو شده است. بنابراین در این میان، ارائه و تبیین مفهوم حقیقی پیشرفت و وضعیت زنان در الگوی اسلامی موضوع مهمی است. در اسلام مردان و زنان در انسانیت برابر اما حقوق مشابهی ندارند و وظایف جنسیتی آنها یکسان نیست. برخلاف تلقیات فمینیستی از قوانین اسلامی، تحلیلهای دقیق نشان میدهد که هیچ ارتباط خاصی بین اسلام و سرکوب زنان وجود ندارد. این مقاله تلاش کرده است نقش زنان را در پیشرفت تمدن اسلامی بررسی کند. نقش زنان به عنوان همسران و مادران در پرورش و آموزش نسل بعد و نیز رشد استعدادها و مهارتهای فردی که گامی در راه رفاه خانواده و کشور است قابل توجه میباشد.

در مقاله آخر که توسط دکتر خدابخش احمدی (دکتری تخصصی مشاوره خانواده، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله (عج)) با موضوع "رشد و تربیت انسان با محوریت خانواده در الگوی پیشرفت" ارائه شد، آمده است:

رشد و تربیت انسان با محوریت خانواده است. حکومت مرکب از قانونگذاران، مجریان و نهادهای مرتبط است. وظایف حکومت در برابر خانواده شامل: برقراری نظام خانوادهمحور (از قبیل: ایجاد گفتمان مشترک، محوریت خانواده و قوانین و برنامههای حمایت خانواده)، ایجاد دانش خانواده (از قبیل: نظریهپردازی در خانواده، پایش، رصد، آیندهنگاری تحولات خانواده و آسیبشناسی و توسعه نقشه راه خانواده) و ارائه خدمات تخصصی به خانوادههای نیازمند (از قبیل استاندارد بودن خدمات، تربیت متخصص خانواده و خدمات تخصصی منصفانه و عادلانه) است.

Back to top