یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

رییس اندیشکده اجتماعی و جمعیت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر این‌که پیشرفت اجتماعی موجب برقراری عدالت اجتماعی، احساس رضایت و انسجام اجتماعی می‌شود گفت: ایجاد اجتماعی پیشرفته نیازمند داشتن قوانین مناسب در جهت کمال انسانی است.

دکتر محمدحسین پناهی که در ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت سخن می‌گفت با تاکید بر این‌که زمانی که از پیشرفت اقتصادی صحبت می شود بسیار آسان‌تر از پیشرفت اجتماعی است، افزود: پیشرفت اجتماعی یک پیشرفت همه جانبه است که توسعه فرهنگی اقتصادی را به همراه دارد.

وی با اشاره به نظر برخی از جامعه شناسان اظهار کرد: براساس نظر جامعه شناسان، اساس هر جامعه بر تعامل و ارتباط متقابل میان انسان ها است؛ از این رو پیشرفت اجتماعی را باید در کیفیت و کمیت روابط متقابل انسان‌ها در یک گروه، سازمان و شهر دید.

رییس اندیشکده اجتماعی و جمعیت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به قانون جاذبه اجتماعی دورکیم خاطرنشان کرد: بر این اساس وقتی جمعیت افزایش می یابد و تراکم اخلاقی ایجاد می شود منجر به پیشرفت جامعه می‌شود که در این زمینه هر جامعه ای در هر سطحی اقدام به تدوین هزاران قانون و آیین نامه می کند.

پناهی با تاکید بر این‌که کیفیت روابط انسان ها به هنجارمندی اجتماعی قائل است، اضافه کرد: اگر بخواهیم میزان پیشرفت اجتماعی را بسنجیم باید میزان هنجارهای اجتماعی و قانونمندی آن جامعه سنجیده شود که در این راستا نیاز است قوانین مناسب در جهت کمال انسان‌ها در همه جوانب تدوین شود و انسان‌ها آزادانه و آگاهانه از آن تبعیت کند.

وی با طرح این سوال که آیا هر قانون‌مندی موجب کمال انسان می شود، ادامه داد: کمال انسانی در گرو تامین نیازهای مادی و معنوی است و از نظر ما بالاترین نوع قانون مندی، قانون مندی اسلامی مبتنی بر وحی و تعلیمات اسلامی است.

رییس اندیشکده اجتماعی و جمعیت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همچنین تاکید کرد: برای این که کرامت انسانی لحاظ شود لازم است تا انسان‌ها تبعیت آزادانه از قوانین داشته باشد. اگر بخواهیم قوانین را با اجبار و زور تحمیل کنیم منجر به پیشرفت اجتماعی نخواهد شد.

پناهی همچنین خاطرنشان کرد: قانون‌مندی باید از متن جامعه باشد و محصولی وارداتی نخواهد بود در چنین پیشرفتی است که امنیت اجتماعی،‌ عدالت اجتماعی، سلامت اجتماعی، احساس رضایت و همبستگی و انسجام اجتماعی ایجاد خواهد شد و در مقابل ناهنجاری‌ها نیز به حداقل می رسد.

Back to top