جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

در نشست ديگر سومين كنفرانس موضوع «توسعه و پیشرفت سیاسی» الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیات رئیسه جلسه دکتر محمد حسین پناهی و دکتر بهرام اخوان کاظمی حشمت الله فلاحت پیشه با ارایه مقاله ساخت انساني توسعه سياسي مورد بررسي قرار گرفت.

حشمت الله فلاحت پیشه با ارائه مقاله‌اي گفت: از سال ۱۹۸۹ ميلادي، اساس گزارش هاي صندوق عمران ملل متحد بر شاخص هاي توسعه انساني قرار گرفت. به جاي پرداختن به سوال اولويت جنبه هاي ساختاري مختلف توسعه نسبت به يكديگر، انسان، نيازها، رفتارها و اهداف او محوريت مباحث مديريت و توسعه را به خود اختصاص مي دهد.

وی گفت: جنبه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، علمي و اجتماعي توسعه، روبنايي بر زيربناي انسان در مديريت و توسعه قرار مي گيرند. انسان هم به عنوان سوژه شناسا، هم عامل و هم هدف توسعه قرار مي گيرد.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و رئيس كميته روابط خارجي دوره هاي هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بنابراين به ميزان افزايش اهميت انسان در مديريت توسعه، جايگاه موضوعات رفتارشناسانه نيز تقويت مي شود. عامل انساني خود را از زير بار و حاشيه عوامل ساختاري خارج مي كند و آنچه تحت عنوان مديريت و حكمراني خوب و توسعه پايدار خوانده مي شود، معيارها و سنجه هاي خود را در رفتارهاي انساني مي جويد. اين تحول به ويژه در رابطه با بخش سياسي توسعه يا توسعه سياسي از اهميت مضاعفي برخوردار مي شود.

Back to top