جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از بررسی تفصیلی، در سی و نهمین جلسه خود «نقشه راه و فرایند طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» را به تصویب رساند. این نقشه گام‌های اساسی که برای تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید برداشته شود و ترتیب منطقی و زمان‌بندی آن را مشخص می‌سازد.

براساس گزارش دفتر ارتباطات و گفتمان سازی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شورای عالی مرکز، مجموعه ای را که بااستفاده از نظرات رسیده از سوی اندیشمندان و صاحبنظران کشور و بهره مندی از پیشنهادهای مطرح شده در اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  تهیه شده بود ، با عنوان «نقشه راه و فرایند طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» از تصویب گذراند.

 این نقشه با  طرح مسئله و خطوط راهنمای تحقیق و تدوین الگو از نگاه رهبری آغاز می‌شود و با تدوین چیستی، چرایی و ویژگی های الگو، مبانی الگو، روش شناسی طراحی الگو، آسیب‌شناسی روند پیشرفت کشور، تحلیل و نقد نظریه‌های توسعه و تجربیات جهانی ادامه می‌یابد. همچنین حمایت از نظریه پردازی در زمینه الگو و تدوین الگوی پایه رهبری تحول از دیگر گام‌های مندرج در این نقشه است. این نقشه گام‌های لازم برای تهیه و تدوین بخش‌های مختلف الگو را معین می‌سازد و کمک به نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی الگو و گام‌های دیگر را مورد توجه قرار می‌دهد. مراحل تائید و تصویب و بازخورد و بازنگری الگو نیز در نقشه تعیین شده است.

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  سال گذشته طی فراخوانی از استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه درخواست کرد مقالات خود را در خصوص نقشه راه و طراحی الگو به دبیرخانه اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه دهند.  مقالات رسیده پس از ارائه در کنفرانس که در خرداد ماه سال جاری برگزار شد به انضمام طرح‌های رسیده از سوی مراکز و محققان ذیربط و نیز پاسخ‌های شرکت کنندگان در کنفرانس به پرسشنامه مربوط و نظرات کمیته علمی کنفرانس به یک کارگروه تخصصی تحت نظر معاونت هماهنگی و نظارت فرآیندی مرکز سپرده شد. این کارگروه پس از مطالعه دقیق و بهره‌برداری و تلفیق مقالات و طرح‌ها و پاسخ‌ها و نظرات متعدد رسیده و مصاحبه‌های تفصیلی با گروهی از استادان و صاحب‌نظران، نتیجه تلاش کارشناسی خود را به شورای عالی مرکز ارائه و شورای عالی پس از چند  جلسه بحث و تبادل نظر نسبت به آن و با توجه به طرح مشروح دیگری که تحت سرپرستی عضو شورای عالی مرکز انجام شده بود، کمیسیونی از شورا را مسئول تلفیق و نهایی سازی نقشه ساخت و  سرانجام طی دو جلسه آن را با اصلاحاتی به تصویب رساند.

لازم به یادآوری تاکنون شماری از گام‌های نقشه راه، برنامه‌ریزی و اجرا شده یا مقدمات اجرای آن فراهم گردیده است.

Back to top