یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، تصميمي خردمندانه از سوي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مبتني بر عبرت‌ها و تجارب ارزشمند ملي و بين‌المللي است. چيستي الگو و چگونگي نقشه راه و فرآيندي كه منتهي به تدوين الگو شود، دو موضوع مهم فراروي اين تصميم حكيمانه و نيازمند مشاركت همگاني نخبگان و متخصصان است. موفقيت هر طرحي در عمل تا حد زيادي به مباني و فرآيند طراحي آن وابسته است. از اين رو تعيين اين فرآيند، خود از مهم‌‌ترين گام‌هاي ضروري است. اگرچه ظرفيت فكري و تخصصي كشور براي طراحي الگو قابل توجه است، اما فعال كردن اين توانايي بالقوه در فرآيندي كه از شتاب معقول برخوردار باشد و به تقارب ديدگاه‌ها و حصول نتيجه منتهي شود، اهميت فراوان دارد. بر اين اساس، مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به منظور تهيه گزارش چيستي الگو و نقشه راه تهيه الگو دو برنامه معين را به اجرا درآورد.

الف- نخستين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با عنوان "نقشه راه طراحي و تدوين الگو" را در خرداد ماه برگزار نمود. در اين كنفرانس بالغ بر 114مقاله دريافت شد كه پس از بررسي و ارزيابي، 80 مقاله به صورت سخنراني، 35 مقاله و پوستر (45مقاله) عرضه

شد. اين كنفرانس، دستيابي به ديدگاه‌ها و دستاوردهاي پژوهشي و تبادل نظر علمي پيرامون اين فرآيند را وجهه همت خود قرار داد.

ب- كارگروه ويژه‌اي را تشكيل داد و در تعامل با انديشمندان و صاحبنظران ذيربط، چيستي و مفهوم الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و نقشه راه و فرايند طراحي، تدوين، تصويب و پايش الگو را از نظر ايشان بررسي كرد.  

اكنون پس از برگزاري كنفرانس و مطالعه دقيق مقالات پذيرفته‌شده و انجام نظرخواهي از شركت‌كنندگان و مصاحبه با انديشمندان و متخصصان و نيز با استفاده از طرح‌هاي رسيده به مركز، گزارش اوليه كارگروه ويژه اين امر با عنوان "چيستي‌ و مفهوم الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و نقشه راه و فرايند طراحي الگو "به همت معاونت هماهنگي و نظارت فرايندي مركز، تدوين گرديد. نتايج اين گزارش جهت نظرخواهي در اختيار كميته علمي كنفرانس قرار گرفته است و پس از تكميل در نهايت در شوراي عالي مركز مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

Back to top